پروفیل ۱۰۰*۱۰۰*۳ لوله و پروفیل گل نرده

کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : برش خورده
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/07 5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه
به روز رسانی : 1399/01/07
*
حالت : رول
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/11
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
10
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
12
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
14
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
16
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
18
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
20
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
22
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
25
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
28
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/01 4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
به روز رسانی : 1398/12/01
32
حالت : شاخه
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2757 تیرآهن 14 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2760 تیرآهن 16 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2764 تیرآهن 18 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2767 تیرآهن 20 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2770 تیرآهن 22 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2773 تیرآهن 24 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
721 تومان
6,666 تومان
1398/11/15 2776 تیرآهن 27 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/11/15
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 721 تومان
قیمت کارخانه : 6,666 تومان
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/06
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
130*130
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
150*150
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
160*160
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/11/26 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,250 تومان
1398/11/26 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/22 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/22 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/22 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,700 تومان
1399/02/08 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/02/08 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/02/08 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,200 تومان
1399/02/08 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
تماس بگیرید
6,150 تومان
1399/02/08 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1399/02/08
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4442 تیرآهن 14 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4445 تیرآهن 16 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4448 تیرآهن 18 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4451 تیرآهن 20 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,000 تومان
1398/12/06 4454 تیرآهن 22 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/06
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,000 تومان
4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,700 تومان
1398/12/02 4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : کلاف
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,700 تومان
1399/01/03 4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : کلاف
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : کلاف
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
12.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/05/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
تماس بگیرید
4,700 تومان
1398/10/09 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
به روز رسانی : 1398/10/09
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,700 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
به روز رسانی : 1398/11/28
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/28 3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
به روز رسانی : 1398/11/28
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
6,730 تومان
1398/12/03 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,730 تومان
2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
7,400 تومان
1398/12/03 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,400 تومان
2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
6,930 تومان
1398/12/03 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,930 تومان
2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
تماس بگیرید
6,930 تومان
1398/12/03 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
به روز رسانی : 1398/12/03
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,930 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,470 تومان
4,920 تومان
1398/10/13 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,470 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,400 تومان
4,870 تومان
1398/10/13 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,400 تومان
قیمت کارخانه : 4,870 تومان
109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,300 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,300 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/11/28 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/11/28
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
4,340 تومان
4,820 تومان
1398/10/13 2223 میلگرد 32 آجدار A3 امیرکبیر خزر
به روز رسانی : 1398/10/13
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,340 تومان
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3530 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3530 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3533 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3533 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3536 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3536 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3539 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3539 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3542 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3542 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد ایزدخواست جنوب
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3515 میلگرد 12 آجدار A3 ایوان غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3515 میلگرد 12 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3518 میلگرد 14 آجدار A3 ایوان غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3518 میلگرد 14 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3521 میلگرد 16 آجدار A3 ایوان غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3521 میلگرد 16 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3524 میلگرد 18 آجدار A3 ایوان غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3524 میلگرد 18 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3527 میلگرد 20 آجدار A3 ایوان غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3527 میلگرد 20 آجدار A3 ایوان غرب
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
7,000 تومان
1398/12/03 1885 میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 7,000 تومان
137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,700 تومان
1398/12/03 137 میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,460 تومان
1398/11/30 140 میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/11/30
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,460 تومان
143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,420 تومان
1398/12/03 143 میلگرد 14 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,420 تومان
808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/07/30 808 میلگرد 14 آجدار A4 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/07/30
14
حالت : شاخه
A4
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,420 تومان
1398/12/03 146 میلگرد 16 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,420 تومان
149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/12/03 149 میلگرد 18 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/12/03 152 میلگرد 20 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/12/03 155 میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/12/03 158 میلگرد 25 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/12/03 161 میلگرد 28 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
تماس بگیرید
6,350 تومان
1398/12/03 164 میلگرد 32 آجدار A3 بافق یزد
به روز رسانی : 1398/12/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,350 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3106 میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3106 میلگرد 10 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3128 میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/18 3128 میلگرد 10 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
3109 میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3109 میلگرد 12 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3134 میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 3134 میلگرد 12 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
3112 میلگرد 14 آجدار A2 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3112 میلگرد 14 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3137 میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3137 میلگرد 14 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3125 میلگرد 16 آجدار A2 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3125 میلگرد 16 آجدار A2 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3140 میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3140 میلگرد 16 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3143 میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3143 میلگرد 18 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3146 میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3146 میلگرد 20 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3149 میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3149 میلگرد 22 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3152 میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3152 میلگرد 25 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3155 میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 3155 میلگرد 28 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
3158 میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/18 3158 میلگرد 32 آجدار A3 بردسیر کرمان
به روز رسانی : 1399/01/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3045 میلگرد 8 آجدار A2 پارس آرمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 3045 میلگرد 8 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/11/21
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
4,880 تومان
4,750 تومان
1398/03/21 658 میلگرد 10 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : 4,880 تومان
قیمت کارخانه : 4,750 تومان
661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/03/21 661 میلگرد 12 آجدار A2 پارس آرمان
به روز رسانی : 1398/03/21
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/23
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
2918 میلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2918 میلگرد 8 آجدار A2 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2919 میلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/21 2919 میلگرد 10 آجدار A2 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/11/21
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,320 تومان
1398/05/14 665 میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,320 تومان
692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,220 تومان
1398/05/14 692 میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,220 تومان
668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 668 میلگرد 14 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 671 میلگرد 16 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 677 میلگرد 18 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 680 میلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 674 میلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,120 تومان
1398/05/14 686 میلگرد 25 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,120 تومان
683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 683 میلگرد 28 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
تماس بگیرید
4,170 تومان
1398/05/14 689 میلگرد 32 آجدار A3 پرشین فولاد
به روز رسانی : 1398/05/14
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,170 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/09 7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/09
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا
به روز رسانی : 1398/12/22
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان,
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4523 تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4526 تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/05 4529 تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/05
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
30*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان,
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6576 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 6576 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6570 پروفیل سپری فابریک 507 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 6570 پروفیل سپری فابریک 507 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6573 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 6573 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
*
حالت : شیت
ST37
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
3629 میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3629 میلگرد 8 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3632 میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3632 میلگرد 10 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3635 میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3635 میلگرد 12 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3638 میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/19 3638 میلگرد 14 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/19
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3644 میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3644 میلگرد 18 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3647 میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3647 میلگرد 20 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3650 میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3650 میلگرد 22 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3653 میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3653 میلگرد 25 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3656 میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3656 میلگرد 28 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3659 میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3659 میلگرد 32 آجدار A3 جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی : 1399/01/17
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/02 4470 تیرآهن 14 فابریک فولاد غرب
به روز رسانی : 1398/12/02
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/02 4476 تیرآهن 16 فابریک فولاد غرب
به روز رسانی : 1398/12/02
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 625 میلگرد 10 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 631 میلگرد 10 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 628 میلگرد 12 آجدار A2 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 634 میلگرد 12 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 640 میلگرد 14 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 637 میلگرد 16 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 643 میلگرد 18 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 655 میلگرد 20 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 646 میلگرد 22 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 649 میلگرد 25 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
تماس بگیرید
4,540 تومان
1398/03/26 652 میلگرد 28 آجدار A3 خرمدشت
به روز رسانی : 1398/03/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,540 تومان
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/04
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2825 میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2825 میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2836 میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2836 میلگرد 10 آجدار A2 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2839 میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2839 میلگرد 12 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2842 میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2842 میلگرد 14 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2845 میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2845 میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2848 میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2848 میلگرد 18 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2851 میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2851 میلگرد 20 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2854 میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2854 میلگرد 22 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2857 میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2857 میلگرد 25 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2860 میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2860 میلگرد 28 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
2864 میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 2864 میلگرد 32 آجدار A3 درپاد تبریز
به روز رسانی : 1399/01/18
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
6
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کدعنوان محصولبرندقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
830 تومان
4,650 تومان
1398/11/23 230 تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
12
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 830 تومان
قیمت کارخانه : 4,650 تومان
236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
1 تومان
4,970 تومان
1398/11/23 236 تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
14
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,970 تومان
251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
1 تومان
4,620 تومان
1398/11/23 251 تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
16
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,620 تومان
239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
1 تومان
4,530 تومان
1398/11/23 239 تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
18
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 4,530 تومان
248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
1 تومان
5,520 تومان
1398/11/23 248 تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
20
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 5,520 تومان
242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
1 تومان
5,220 تومان
1398/11/23 242 تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
22
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 1 تومان
قیمت کارخانه : 5,220 تومان
245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
2 تومان
5,120 تومان
1398/11/23 245 تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
24
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2 تومان
قیمت کارخانه : 5,120 تومان
254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
2 تومان
4,920 تومان
1398/11/23 254 تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
27
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 2 تومان
قیمت کارخانه : 4,920 تومان
257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
3 تومان
تماس بگیرید
1398/11/23 257 تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/11/23
30
حالت : *
IPE
قیمت انبار : 3 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
5.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
6.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
8
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
10
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
11
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
12
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
12.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
13
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
14
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان
تماس بگیرید
5,800 تومان
1398/12/02 4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/02
16.5
حالت : کلاف
A1
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,800 تومان
264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/11 264 میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/02/11
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/11/16 267 میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/11/16
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
تماس بگیرید
1398/11/16 270 میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/11/16
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
4,840 تومان
تماس بگیرید
1398/11/16 276 میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن
به روز رسانی : 1398/11/16
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,840 تومان
قیمت کا