میلگرد ساده

فیلتر کردن
برند
سایز
حالت
استاندارد
آلیاژ کلاف
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید10شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  10
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید12شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  12
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید14شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  14
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید16شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  16
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید18شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  18
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید20شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  20
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید22شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  22
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید25شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  25
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید28شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  28
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید32شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  32
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان6.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان8کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  8
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان10کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  10
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان12.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  12.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد6.5کلافA11008
  تماس بگیرید
  6,730 تومان
  1398/12/03 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,730 تومان
  2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد6.5کلافA11008
  تماس بگیرید
  7,400 تومان
  1398/12/03 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 7,400 تومان
  2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد8کلافA11008
  تماس بگیرید
  6,930 تومان
  1398/12/03 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  8
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,930 تومان
  2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد10کلافA11008
  تماس بگیرید
  6,930 تومان
  1398/12/03 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  10
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,930 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا6.5کلاف*1008
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4391 کلاف 6.5 کششی 1008 پرشین فولاد آریا
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان5.5کلافA11006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4311 کلاف 5.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  5.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان6.5کلافA11006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4314 کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان8کلافA11006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4317 کلاف 8 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  8
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان8کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4337 کلاف 8 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  8
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان10کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4340 کلاف 10 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  10
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان11کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4343 کلاف 11 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  11
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان12کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4346 کلاف 12 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  12
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان12.5کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4349 کلاف 12.5 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  12.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان13کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4352 کلاف 13 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  13
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان14کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4355 کلاف 14 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  14
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان16.5کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4358 کلاف 16.5 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  16.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4425 کلاف 6.5 ساختمانی ملایر6.5کلاف**
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4425 کلاف 6.5 ساختمانی ملایر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4140 میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران12شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4140 میلگرد 12 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  12
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4143 میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران14شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4143 میلگرد 14 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  14
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4147 میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران16شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4147 میلگرد 16 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  16
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4150 میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران18شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4150 میلگرد 18 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  18
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4153 میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران20شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4153 میلگرد 20 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  20
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4156 میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران22شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4156 میلگرد 22 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  22
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4159 میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران25شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4159 میلگرد 25 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  25
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4162 میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران28شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4162 میلگرد 28 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  28
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4165 میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران32شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4165 میلگرد 32 ساده A1 آلیاژی ایران
  به روز رسانی : 1398/11/30
  32
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز6.5کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4361 کلاف 6.5 ساده فولاد الیگودرز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4398 کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز6.5کلاف*1006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4398 کلاف 6.5 ساختمانی 1006 نورد کوثر اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان,6.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4401 کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز8کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4401 کلاف 8 ساده A1 نورد کوثر اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  8
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4404 کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز10کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4404 کلاف 10 ساده A1 نورد کوثر اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  10
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4408 کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان6.5کلاف*1008
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4408 کلاف 6.5 ساده 1008 ساختمانی نورد فولاد گلستان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان,6.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4394 کلاف 6.5 ساده RST34 صنعتی نورد فولاد گلستان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4379 کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز6.5کلاف*1006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4379 کلاف 6.5 ساده 1006 فولاد نطنز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4388 کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز6.5کلاف*1008
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4388 کلاف 6.5 ساده 1008 فولاد نطنز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4385 کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز6.5کلاف*S2
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4385 کلاف 6.5 ساده S2 فولاد نطنز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4382 کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز6.5کلاف*USD7
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4382 کلاف 6.5 ساده USD7 فولاد نطنز
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4414 کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر5.5کلاف*1006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4414 کلاف 5.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  5.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4411 کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر5.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4411 کلاف 5.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  5.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4429 کلاف 6.5 صنعتی ملایر6.5کلاف**
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4429 کلاف 6.5 صنعتی ملایر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4420 کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر6.5کلاف*1006
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4420 کلاف 6.5 کششی 1006 فولاد نورد کاران افق ابهر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4417 کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر6.5کلاف*RST34
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4417 کلاف 6.5 کششی RST34 فولاد نورد کاران افق ابهر
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4168 میلگرد 10 ساده A1 فولاد نوین متین10شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4168 میلگرد 10 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  10
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4171 میلگرد 12 ساده A1 فولاد نوین متین12شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4171 میلگرد 12 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  12
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4174 میلگرد 14 ساده A1 فولاد نوین متین14شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4174 میلگرد 14 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  14
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4177 میلگرد 16 ساده A1 فولاد نوین متین16شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4177 میلگرد 16 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  16
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4180 میلگرد 18 ساده A1 فولاد نوین متین18شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4180 میلگرد 18 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  18
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4188 میلگرد 22 ساده A1 فولاد نوین متین22شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4188 میلگرد 22 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  22
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4191 میلگرد 25 ساده A1 فولاد نوین متین25شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4191 میلگرد 25 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  25
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4195 میلگرد 28 ساده A1 فولاد نوین متین****
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4195 میلگرد 28 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4198 میلگرد 32 ساده A1 فولاد نوین متین32شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4198 میلگرد 32 ساده A1 فولاد نوین متین
  به روز رسانی : 1398/11/30
  32
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4320 کلاف 5.5 ساده A1 کویر کاشان5.5کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4320 کلاف 5.5 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  5.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4324 کلاف 6 ساده A1 کویر کاشان6کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4324 کلاف 6 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4334 کلاف 6.5 ساده A1 کویر کاشان6.5کلافA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4334 کلاف 6.5 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4102 میلگرد 12 ساده A1 کویر کاشان12شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4102 میلگرد 12 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  12
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4107 میلگرد 14 ساده A1 کویر کاشان14شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4107 میلگرد 14 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  14
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4110 میلگرد 16 ساده A1 کویر کاشان16شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4110 میلگرد 16 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  16
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4113 میلگرد 18 ساده A1 کویر کاشان18شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4113 میلگرد 18 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  18
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4116 میلگرد 20 ساده A1 کویر کاشان20شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4116 میلگرد 20 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  20
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4119 میلگرد 22 ساده A1 کویر کاشان22شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4119 میلگرد 22 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  22
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4122 میلگرد 25 ساده A1 کویر کاشان25شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4122 میلگرد 25 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  25
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4125 میلگرد 28 ساده A1 کویر کاشان28شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4125 میلگرد 28 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  28
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4128 میلگرد 30 ساده A1 کویر کاشان30شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4128 میلگرد 30 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  30
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4131 میلگرد 32 ساده A1 کویر کاشان32شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4131 میلگرد 32 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  32
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4134 میلگرد 36 ساده A1 کویر کاشان36شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4134 میلگرد 36 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  36
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4137 میلگرد 40 ساده A1 کویر کاشان40شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4137 میلگرد 40 ساده A1 کویر کاشان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  40
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندسایزحالتاستانداردآلیاژ کلافقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4201 میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان8شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4201 میلگرد 8 ساده A1 نورد گرم جهان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  8
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4204 میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهان10شاخهA1*
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/11/30 4204 میلگرد 10 ساده A1 نورد گرم جهان
  به روز رسانی : 1398/11/30
  10
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان