میلگرد آجدار

انواع میلگرد آجدار

۱ – میلگرد نرم بدون آج (A1)

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد. این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

۲ – میلگرد نیمه سخت با آج ساده (A2)

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.

۳- میلگرد سخت با آج پیچیده (A3)

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

4- میلگرد سخت با آج پیچیده (A4)

دارای آج دوکی شکل می باشند. مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد ایران میلگرد A4 یا میلگردهای با آج 520 و 500 از نوع آجدار مرکب می باشند. بدین ترتیب که آج های عرضی دوکی شکل در دو طرف آج طولی و به صورت چهار نیم مـارپیچ بـه شـکل هفت – هشت و با زاویه 35درجه تا و شامل 75 درجه می باشد. حداقل مقاومت کششی 520 مگاپاسکال و شکل پذیری حداقل 18% را برای این گرید از محصولات خود تضمین مینماید.

 

فیلتر کردن
برند
وزن شاخه
سایز
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/17 3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1399/01/17
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
3267 میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب , 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/18 3267 میلگرد 8 آجدار A3 شاهین بناب
به روز رسانی : 1399/01/18
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4096 میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه , 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/16 4096 میلگرد 28 آجدار A3 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/16
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,400 تومان
1399/01/03 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,400 تومان
863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,500 تومان
1399/01/03 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,500 تومان
2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد 14 کیلو 14 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد 19 کیلو 16 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد 55 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
به روز رسانی : 1399/01/03
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,300 تومان
1398/11/26 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,300 تومان
421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,250 تومان
1398/11/26 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,200 تومان
1398/11/26 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
به روز رسانی : 1398/11/26
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,200 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه 5 کیلو 8 A3 شاخه
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/02/14
8
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,390 تومان
1398/04/22 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,390 تومان
479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,280 تومان
1398/04/22 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,280 تومان
461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,230 تومان
1398/04/22 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه 19 کیلو 16 A3 شاخه
4,100 تومان
4,230 تومان
1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/30
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,100 تومان
قیمت کارخانه : 4,230 تومان
464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه 47 کیلو 25 A3 شاخه
4,080 تومان
4,000 تومان
1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/06/24
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : 4,080 تومان
قیمت کارخانه : 4,000 تومان
476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه 75 کیلو 32 A3 شاخه
تماس بگیرید
4,180 تومان
1398/04/22 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
به روز رسانی : 1398/04/22
32
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,180 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن 5 کیلو 8 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,350 تومان
1398/12/15 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
8
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,350 تومان
63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
10
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,250 تومان
1398/12/15 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A2 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
12
حالت : شاخه
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,250 تومان
1398/12/15 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,250 تومان
75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن 19 کیلو 16 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
16
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن 25 کیلو 18 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
18
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن 30 کیلو 20 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
20
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن 36 کیلو 22 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
22
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن 47 کیلو 25 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
25
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن 58 کیلو 28 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,150 تومان
1398/12/15 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
به روز رسانی : 1398/12/15
28
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,150 تومان
کد عنوان محصول برند وزن شاخه سایز استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان * * * *
تماس بگیرید
6,700 تومان
1398/12/02 4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1398/12/02
*
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان * 8 A3 کلاف
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : کلاف
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان * 10 A2 کلاف
تماس بگیرید
6,700 تومان
1399/01/03 4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : کلاف
A2
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,700 تومان
4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان * 10 A3 کلاف
تماس بگیرید
6,800 تومان
1399/01/03 4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : کلاف
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,800 تومان
2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان 7 کیلو 10 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
10
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان 11 کیلو 12 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
12
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان
2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان 14 کیلو 14 A3 شاخه
تماس بگیرید
6,600 تومان
1399/01/03 2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان
به روز رسانی : 1399/01/03
14
حالت : شاخه
A3
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 6,600 تومان