میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود: فولاد نوع A-1، فولاد نوع A-2 و فولاد نوع A-3. فولاد A-۱ از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد A-3 نیز ازنوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

فیلتر کردن
برند
وزن شاخه
سایز
استاندارد
حالت
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3690 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3693 میلگرد 12 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3702 میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3705 میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3708 میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3711 میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3714 میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3717 میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذر چلیک تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/17
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش5 کیلو8A2شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3726 میلگرد 8 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  8
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3730 میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3733 میلگرد 12 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3736 میلگرد 14 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3739 میلگرد 16 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3742 میلگرد 18 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3745 میلگرد 20 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3748 میلگرد 22 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3751 میلگرد 25 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش55 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3755 میلگرد 28 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش75 کیلو32A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/17 3761 میلگرد 32 آجدار A3 آذر فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1399/01/17
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید7 کیلو10A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4213 میلگرد 10 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  10
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید11 کیلو12A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4216 میلگرد 12 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  12
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید14 کیلو14A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4219 میلگرد 14 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  14
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید19 کیلو16A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4222 میلگرد 16 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  16
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید25 کیلو18A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4225 میلگرد 18 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  18
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید30 کیلو20A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4228 میلگرد 20 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  20
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید36 کیلو22A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4231 میلگرد 22 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  22
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید47 کیلو25A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4234 میلگرد 25 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  25
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید55 کیلو28A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4237 میلگرد 28 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  28
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید75 کیلو32A1شاخه
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/01 4240 میلگرد 32 ساده A1 آذر گستر سدید
  به روز رسانی : 1398/12/01
  32
  حالت : شاخه
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب5 کیلو8A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,800 تومان
  1399/01/03 2905 میلگرد 8 آجدار A2 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  8
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,800 تومان
  1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,500 تومان
  1399/01/03 1420 میلگرد 10 آجدار A2 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,500 تومان
  2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2910 میلگرد 10 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب11 کیلو12A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2904 میلگرد 12 آجدار A2 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  12
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1439 میلگرد 12 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1442 میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1454 میلگرد 16 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1457 میلگرد 18 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1445 میلگرد 20 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 1448 میلگرد 22 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 1451 میلگرد 25 آجدار A3 آریاذوب
  به روز رسانی : 1399/01/03
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,260 تومان
  1399/02/13 854 میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,260 تومان
  860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,310 تومان
  1399/02/13 860 میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,310 تومان
  857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد11 کیلو12A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,260 تومان
  1399/02/13 857 میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  12
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,260 تومان
  863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,310 تومان
  1399/02/13 863 میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,310 تومان
  2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد14 کیلو14A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 2893 میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  14
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 866 میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد19 کیلو16A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 2896 میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  16
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 872 میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 869 میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/13 883 میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/13
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 875 میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/01/03
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 880 میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/01/03
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد55 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 860-1 میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/01/03
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد75 کیلو32A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2900 میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1399/01/03
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا5 کیلو8A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,550 تومان
  1399/02/14 418 میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  8
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,550 تومان
  421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,450 تومان
  1399/02/14 421 میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,450 تومان
  442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 442 میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 424 میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 427 میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 448 میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 445 میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 439 میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 430 میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا58 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 436 میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا75 کیلو32A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,350 تومان
  1399/02/14 433 میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا
  به روز رسانی : 1399/02/14
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,350 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه5 کیلو8A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/02/14 455 میلگرد 8 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/02/14
  8
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,390 تومان
  1398/04/22 458 میلگرد 10 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,390 تومان
  479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,280 تومان
  1398/04/22 479 میلگرد 12 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,280 تومان
  461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,230 تومان
  1398/04/22 461 میلگرد 14 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,230 تومان
  470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه19 کیلو16A3شاخه
  4,100 تومان
  4,230 تومان
  1398/06/30 470 میلگرد 16 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/06/30
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,100 تومان
  قیمت کارخانه : 4,230 تومان
  464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/04/22 464 میلگرد 18 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/04/22 473 میلگرد 20 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/04/22 467 میلگرد 22 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه47 کیلو25A3شاخه
  4,080 تومان
  4,000 تومان
  1398/06/24 482 میلگرد 25 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/06/24
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,080 تومان
  قیمت کارخانه : 4,000 تومان
  476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه58 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/04/22 476 میلگرد 28 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه75 کیلو32A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/04/22 485 میلگرد 32 آجدار A3 ابرکوه
  به روز رسانی : 1398/04/22
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن5 کیلو8A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,710 تومان
  1399/02/08 100 میلگرد 8 آجدار A2 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  8
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,710 تومان
  63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 63 میلگرد 10 آجدار A2 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,410 تومان
  1399/02/08 69 میلگرد 10 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,410 تومان
  66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن11 کیلو12A2شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 66 میلگرد 12 آجدار A2 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  12
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,410 تومان
  1399/02/08 72 میلگرد 12 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,410 تومان
  75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 75 میلگرد 14 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 81 میلگرد 16 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 84 میلگرد 18 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 78 میلگرد 20 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 90 میلگرد 22 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 96 میلگرد 25 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن58 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,210 تومان
  1399/02/08 99 میلگرد 28 آجدار A3 ابهر سیادن
  به روز رسانی : 1399/02/08
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,210 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان*6.5*کلاف
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4364 کلاف 6.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  6.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان****
  تماس بگیرید
  6,700 تومان
  1398/12/02 4277 کلاف 8 آجدار A2 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,700 تومان
  4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان*8A3کلاف
  تماس بگیرید
  6,800 تومان
  1399/01/03 4283 کلاف 8 آجدار A3 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  8
  حالت : کلاف
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,800 تومان
  4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان*8*کلاف
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4367 کلاف 8 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  8
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان*10A2کلاف
  تماس بگیرید
  6,700 تومان
  1399/01/03 4280 کلاف 10 آجدار A2 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  10
  حالت : کلاف
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,700 تومان
  4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان*10A3کلاف
  تماس بگیرید
  6,800 تومان
  1399/01/03 4287 کلاف 10 آجدار A3 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  10
  حالت : کلاف
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,800 تومان
  4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان*10*کلاف
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4370 کلاف 10 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  10
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان*12.5*کلاف
  تماس بگیرید
  5,800 تومان
  1398/12/02 4373 کلاف 12.5 ساده RST34 فولاد احرامیان
  به روز رسانی : 1398/12/02
  12.5
  حالت : کلاف
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,800 تومان
  2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2625 میلگرد 10 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2688 میلگرد 12 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2867 میلگرد 14 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2870 میلگرد 16 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2873 میلگرد 18 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2877 میلگرد 20 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2879 میلگرد 22 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2882 میلگرد 25 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان55 کیلو28A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2887 میلگرد 28 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان75 کیلو32A3شاخه
  تماس بگیرید
  6,600 تومان
  1399/01/03 2888 میلگرد 32 آجدار A3 احرامیان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  32
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,600 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز7 کیلو10A3شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/03/26 599 میلگرد 10 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/03/26
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز11 کیلو12A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,180 تومان
  1398/05/26 621 میلگرد 12 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/05/26
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,180 تومان
  603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز14 کیلو14A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 603 میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز19 کیلو16A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 606 میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز25 کیلو18A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 609 میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز30 کیلو20A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 615 میلگرد 20 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز36 کیلو22A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 618 میلگرد 22 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز47 کیلو25A3شاخه
  تماس بگیرید
  4,700 تومان
  1398/10/09 612 میلگرد 25 آجدار A3 ارگ تبریز
  به روز رسانی : 1398/10/09
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,700 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک7 کیلو10A2شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/11/28 3959 میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
  به روز رسانی : 1398/11/28
  10
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک11 کیلو12A2شاخه
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/11/28 3962 میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس باران تاک
  به روز رسانی : 1398/11/28
  12
  حالت : شاخه
  A2
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد*6.5A1کلاف
  تماس بگیرید
  6,730 تومان
  1398/12/03 2481 کلاف 6.5 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,730 تومان
  2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد*6.5A1کلاف
  تماس بگیرید
  7,400 تومان
  1398/12/03 2486 کلاف 6.5 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  6.5
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 7,400 تومان
  2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد*8A1کلاف
  تماس بگیرید
  6,930 تومان
  1398/12/03 2493 کلاف 8 کششی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  8
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,930 تومان
  2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد*10A1کلاف
  تماس بگیرید
  6,930 تومان
  1398/12/03 2489 کلاف 10 ساختمانی 1008 فولاد سازان امیرآباد
  به روز رسانی : 1398/12/03
  10
  حالت : کلاف
  A1
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 6,930 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزن شاخهسایزاستانداردحالتقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر7 کیلو10A3شاخه
  4,470 تومان
  4,920 تومان
  1398/10/13 106 میلگرد 10 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/10/13
  10
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,470 تومان
  قیمت کارخانه : 4,920 تومان
  103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر11 کیلو12A3شاخه
  4,400 تومان
  4,870 تومان
  1398/10/13 103 میلگرد 12 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/10/13
  12
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,400 تومان
  قیمت کارخانه : 4,870 تومان
  109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر14 کیلو14A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 109 میلگرد 14 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  14
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر19 کیلو16A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 112 میلگرد 16 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  16
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر25 کیلو18A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 118 میلگرد 18 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  18
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر30 کیلو20A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 115 میلگرد 20 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  20
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر36 کیلو22A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 124 میلگرد 22 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  22
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر47 کیلو25A3شاخه
  4,300 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 121 میلگرد 25 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  25
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,300 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر58 کیلو28A3شاخه
  4,340 تومان
  4,820 تومان
  1398/11/28 127 میلگرد 28 آجدار A3 امیرکبیر خزر
  به روز رسانی : 1398/11/28
  28
  حالت : شاخه
  A3
  قیمت انبار : 4,340 تومان
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان