پروفیل درب و پنجره

فیلتر کردن
برند
ضخامت
طول
حالت
نوع
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6534 پروفیل سپری فابریک 507 پرشین فولاد آریا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6576 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولادی اصفهان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6576 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6570 پروفیل سپری فابریک 507 فولادی اصفهان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6570 پروفیل سپری فابریک 507 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6573 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولادی اصفهان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6573 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6660 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پترو فولاد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6660 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پترو فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6657 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پترو فولاد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6657 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پترو فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6678 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 نوین پارسیان جنوب26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6678 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6672 پروفیل سپری فابریک 507 نوین پارسیان جنوب26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6672 پروفیل سپری فابریک 507 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6675 پروفیل لنگه دری فابریک 508 نوین پارسیان جنوب26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6675 پروفیل لنگه دری فابریک 508 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6531 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک فولاد علویجه26.6 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6531 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6528 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولاد علویجه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6528 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6522 پروفیل سپری فابریک 507 فولاد علویجه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6522 پروفیل سپری فابریک 507 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6525 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولاد علویجه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6525 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6543 پروفیل چهارچوب فابریک 509 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6543 پروفیل چهارچوب فابریک 509 هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6537 پروفیل سپری فابریک 507 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6537 پروفیل سپری فابریک 507 هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6540 پروفیل لنگه دری فابریک 508 هیربد زرندیه26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6540 پروفیل لنگه دری فابریک 508 هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6622 پروفیل سپری فابریک 507 آریا افق پاسارگاد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6622 پروفیل سپری فابریک 507 آریا افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6625 پروفیل لنگه دری فابریک 508 آریا افق پاسارگاد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6625 پروفیل لنگه دری فابریک 508 آریا افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6651 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل امید البرز26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6651 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل امید البرز
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6645 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل امید البرز26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6645 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل امید البرز
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6648 پروفیل لنگه دری فابریک 508 امید البرز26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6648 پروفیل لنگه دری فابریک 508 امید البرز
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6692 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک برفیان آمل26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6692 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6688 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 برفیان آمل26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6688 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6682 پروفیل سپری فابریک 507 برفیان آمل26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6682 پروفیل سپری فابریک 507 برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6685 پروفیل لنگه دری فابریک 508 برفیان آمل26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6685 پروفیل لنگه دری فابریک 508 برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6628 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 آریا افق پاسارگاد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6628 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 آریا افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6619 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل جهان پارس26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6619 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6613 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل جهان پارس26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6613 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6616 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل جهان پارس26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6616 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6588 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک پروفیل صابری26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6588 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6585 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل صابری26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6585 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6579 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل صابری26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6579 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6582 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل صابری26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6582 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6669 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 صبح پارسیان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6669 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 صبح پارسیان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6663 پروفیل سپری فابریک 507 صبح پارسیان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6663 پروفیل سپری فابریک 507 صبح پارسیان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6666 پروفیل لنگه دری فابریک 508 صبح پارسیان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6666 پروفیل لنگه دری فابریک 508 صبح پارسیان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6610 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل کچو26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6610 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6600 پروفیل سپری فابریک 507 لوله و پروفیل کچو26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6600 پروفیل سپری فابریک 507 لوله و پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6603 پروفیل لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل کچو26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6603 پروفیل لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6597 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل گل نرده26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6597 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6591 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل گل نرده26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6591 پروفیل سپری فابریک 507 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6594 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل گل نرده26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6594 پروفیل لنگه دری فابریک 508 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6642 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک فولاد پروفیل مشهد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6642 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک فولاد پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6638 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولاد پروفیل مشهد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6638 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 فولاد پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6632 پروفیل سپری فابریک 507 فولاد پروفیل مشهد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6632 پروفیل سپری فابریک 507 فولاد پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6635 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولاد پروفیل مشهد26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6635 پروفیل لنگه دری فابریک 508 فولاد پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولحالتنوعقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6567 پروفیل 2.5 چهارچوب فرانسوی فابریک لوله و پروفیل نیکان2.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6567 پروفیل 2.5 چهارچوب فرانسوی فابریک لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6561 پروفیل 2.5 چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل نیکان2.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6561 پروفیل 2.5 چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6549 پروفیل 2.5 سپری فابریک 507 لوله و پروفیل نیکان2.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6549 پروفیل 2.5 سپری فابریک 507 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6555 پروفیل 2.5 لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل نیکان2.56 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6555 پروفیل 2.5 لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6564 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک لوله و پروفیل نیکان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6564 پروفیل چهارچوب فرانسوی فابریک لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6558 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل نیکان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6558 پروفیل چهارچوبی فابریک 509 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6546 پروفیل سپری فابریک 507 لوله و پروفیل نیکان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6546 پروفیل سپری فابریک 507 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6552 پروفیل لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل نیکان26 مترساختمانیst37
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6552 پروفیل لنگه دری فابریک 508 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  *
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان