لوله صنعتی

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان21.84260.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان12.0611.442.226 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان9.123.426.72.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان50.284114.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان82.325140.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  5
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان100.446168.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  6
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان128.348219.146 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  8
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان16.8611.248.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان14.8811.442.22.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان3221.27636 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  21.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه17.58260.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه4.38388.926 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه341.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7171 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پارس11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7171 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7165 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7165 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7174 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7174 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7177 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7177 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7168 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7168 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7180 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7180 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7235 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل صابری17.58260.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7235 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7238 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل صابری21.84260.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7238 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7189 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران26.28388.926 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7189 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7193 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7193 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7196 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران50.284114.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7196 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7199 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا تهران67.084114.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7199 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7183 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران22.221.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7183 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  21.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7186 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا تهران22.221.221.62.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7186 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا تهران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  21.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7295 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7295 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7308 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7308 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7311 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7311 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7305 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7305 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7314 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو50.284114.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7314 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7301 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو20.2811.248.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7301 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7298 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کچو14.8811.442.22.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7298 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7289 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7289 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7286 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7286 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7292 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7292 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7280 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کیهان11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7280 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کیهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7277 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کیهان5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7277 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کیهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7283 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کیهان25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7283 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کیهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7265 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7265 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7259 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7259 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7268 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده21.84260.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7268 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7271 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل گل نرده39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7271 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7262 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7262 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7274 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل گل نرده67.084114.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7274 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/04
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7247 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد یاران11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7247 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7241 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 نورد یاران5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7241 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7250 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد یاران25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7250 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7253 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد یاران39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7253 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7244 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 نورد یاران7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7244 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7256 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد یاران67.084114.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7256 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد یاران
  به روز رسانی : 1399/01/03
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7208 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان9.66133.426 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7208 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7211 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7211 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7214 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان13.92133.436 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7214 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7217 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 1.8 قوطی اصفهان*260.31.86 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7217 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 1.8 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7220 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان17.58260.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7220 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7223 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.3 قوطی اصفهان*260.32.36 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7223 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.3 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7226 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان21.84260.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7226 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7229 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.8 قوطی اصفهان*260.32.86 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7229 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.8 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7232 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/03 7232 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/03
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید