لوله درزدار

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران13.92133.436 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان9.66133.426 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری20.2811.248.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/09 7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/09
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان17.711.442.236 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*133.42.86 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان13.92133.436 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان7.261.221.62.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان25.92260.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان9.123.426.72.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان23.4611.248.33.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*11.442.22.86 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان17.711.442.236 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان32.8821.27636 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان13.92133.436 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان*133.43.36 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان*260.32.96 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان*3.426.72.96 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*11.248.32.86 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان*11.248.33.76 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان*11.442.23.66 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران7.261.221.62.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.84260.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران25.92260.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران33.72260.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران39.06388.936 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران51.48388.946 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران7.443.426.726 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران50.284114.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران67.084114.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران62.165140.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران82.325140.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران16.8611.248.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران20.2811.248.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران16.8611.442.22.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران22.221.27626 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران27.5421.2762.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران43.221.27646 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران9.66133.426 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران11.64133.42.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران5.821.221.626 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران7.261.221.62.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران*1.248.32.86 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران17.58260.326 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.84260.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران25.92260.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران33.72260.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران32.76388.92.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران75.06388.966 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران7.443.426.726 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران9.123.426.72.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران344114.326 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران41.884114.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران50.284114.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران67.084114.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران82.54114.356 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران97.564114.366 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران51.725140.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران62.165140.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران101.75140.356 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران123.065140.366 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران62.886168.32.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران75.486168.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران100.446168.346 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران124.746168.356 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران149.046168.366 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران13.7411.248.326 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران20.2811.248.336 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران14.8811.442.22.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران17.711.442.236 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران22.221.27626 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران27.5421.2762.56 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران32.8821.27636 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران*21.27646 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران53.3421.27656 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران63.0621.27666 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید