لوله داربست

فیلتر کردن
برند
ضخامت
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
استاندارد
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان32111.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6981 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولاد علویجه21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6981 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6984 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولاد علویجه2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6984 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7013 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 افق پاسارگاد21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7013 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7016 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل امید البرز21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7016 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل امید البرز
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7019 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل امید البرز2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7019 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل امید البرز
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7094 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل تهران شرق21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7094 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7097 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل تهران شرق2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7097 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7007 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل پارس21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7007 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل پارس
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7010 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل پارس2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7010 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل پارس
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7072 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل صابری21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7072 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7075 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل صابری2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7075 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7022 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 صدرا پروفیل21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7022 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 صدرا پروفیل
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7025 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7025 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7112 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کچو21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7112 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7115 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کچو2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7115 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کچو
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7106 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیان پرشیا21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7106 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیان پرشیا
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7109 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیان پرشیا2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7109 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیان پرشیا
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7100 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیهان21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7100 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7103 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیهان2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7103 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7078 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل گل نرده21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7078 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7081 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7081 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7084 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 پروفیل گل نرده32111.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7084 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 پروفیل گل نرده
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7028 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 مبتکران صبا21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7028 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 مبتکران صبا
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7031 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 مبتکران صبا2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7031 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 مبتکران صبا
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7034 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل مشهد21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7034 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل مشهد
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6988 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 نیکان پروفیل21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6988 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 نیکان پروفیل
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6993 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 6993 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7087 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل یاران21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7087 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل یاران
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7091 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل یاران2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7091 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل یاران
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتوزنسایز (اینچ)قطر خارجیاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7060 لوله داربست 11.2 ضخامت 1.8 قوطی اصفهان1.8*11.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7060 لوله داربست 11.2 ضخامت 1.8 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7050 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 قوطی اصفهان21411.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7050 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7063 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.3 قوطی اصفهان2.3*11.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7063 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.3 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7054 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 قوطی اصفهان2.517.211.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7054 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7066 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.8 قوطی اصفهان2.8*11.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7066 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.8 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7069 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.9 قوطی اصفهان2.9*11.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7069 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.9 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7057 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 قوطی اصفهان32111.250درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7057 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 قوطی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید