ناودانی

فیلتر کردن
برند
طول
طول
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/12
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5183 ناودانی 14 سبک فایکو6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5183 ناودانی 14 سبک فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5186 ناودانی 14 سنگین فایکو6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5186 ناودانی 14 سنگین فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5189 ناودانی 16 سبک فایکو6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5189 ناودانی 16 سبک فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5192 ناودانی 16 سنگین فایکو6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5192 ناودانی 16 سنگین فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/12
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5195 ناودانی 18 سبک بلند فایکو12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5195 ناودانی 18 سبک بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  18
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5198 ناودانی 18 سنگین بلند فایکو12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5198 ناودانی 18 سنگین بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  18
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5201 ناودانی 20 سبک بلند فایکو12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5201 ناودانی 20 سبک بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5204 ناودانی 20 سنگین بلند فایکو12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5204 ناودانی 20 سنگین بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5254 ناودانی 8 بلند فولاد البرز غرب12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5254 ناودانی 8 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5251 ناودانی 8 فولاد البرز غرب6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5251 ناودانی 8 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5260 ناودانی 10 بلند فولاد البرز غرب12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5260 ناودانی 10 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5257 ناودانی 10 فولاد البرز غرب6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5257 ناودانی 10 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5266 ناودانی 12 بلند فولاد البرز غرب12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5266 ناودانی 12 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5263 ناودانی 12 فولاد البرز غرب6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5263 ناودانی 12 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5272 ناودانی 14 بلند فولاد البرز غرب12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5272 ناودانی 14 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5269 ناودانی 14 فولاد البرز غرب6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5269 ناودانی 14 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5278 ناودانی 16 بلند فولاد البرز غرب12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5278 ناودانی 16 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5275 ناودانی 16 فولاد البرز غرب6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5275 ناودانی 16 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5225 ناودانی 8 بلند شرکت فولاد فراد12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5225 ناودانی 8 بلند شرکت فولاد فراد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5222 ناودانی 8 شرکت فولاد فراد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5222 ناودانی 8 شرکت فولاد فراد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5231 ناودانی 10 بلند شرکت فولاد فراد12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5231 ناودانی 10 بلند شرکت فولاد فراد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5228 ناودانی 10 شرکت فولاد فراد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5228 ناودانی 10 شرکت فولاد فراد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5116 ناودانی 5 سبک فولاد کوهپایه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5116 ناودانی 5 سبک فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  5
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5119 ناودانی 5 سنگین فولاد کوهپایه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5119 ناودانی 5 سنگین فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  5
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5122 ناودانی 6 سبک فولاد کوهپایه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5122 ناودانی 6 سبک فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5125 ناودانی 6 سنگین فولاد کوهپایه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5125 ناودانی 6 سنگین فولاد کوهپایه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5128 ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5128 ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5131 ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5131 ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5134 ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5134 ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5089 ناودانی 8 فولاد ناب تبریز6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5089 ناودانی 8 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5095 ناودانی 10 بلند فولاد ناب تبریز12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5095 ناودانی 10 بلند فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5092 ناودانی 10 فولاد ناب تبریز6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5092 ناودانی 10 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5101 ناودانی 12 بلند فولاد ناب تبریز12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5101 ناودانی 12 بلند فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5098 ناودانی 12 فولاد ناب تبریز6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5098 ناودانی 12 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5107 ناودانی 14 بلند فولاد ناب تبریز12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5107 ناودانی 14 بلند فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5104 ناودانی 14 فولاد ناب تبریز6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5104 ناودانی 14 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5110 ناودانی 16 بلند فولاد ناب تبریز12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5110 ناودانی 16 بلند فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5113 ناودانی 16 فولاد ناب تبریز6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5113 ناودانی 16 فولاد ناب تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5355 ناودانی 6 مگا استیل6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5355 ناودانی 6 مگا استیل
  به روز رسانی : 1398/12/10
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5358 ناودانی 10 مگا استیل6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5358 ناودانی 10 مگا استیل
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5361 ناودانی 12 مگا استیل6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5361 ناودانی 12 مگا استیل
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5288 ناودانی 8 سبک فولاد مهر سهند6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5288 ناودانی 8 سبک فولاد مهر سهند
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5291 ناودانی 10 سبک فولاد مهر سهند6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5291 ناودانی 10 سبک فولاد مهر سهند
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5294 ناودانی 12 سبک فولاد مهر سهند6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5294 ناودانی 12 سبک فولاد مهر سهند
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5327 ناودانی 8 بلند فولاد نصر آذربایجان12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5327 ناودانی 8 بلند فولاد نصر آذربایجان
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5324 ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5324 ناودانی 8 فولاد نصر آذربایجان
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5340 ناودانی 10 بلند فولاد نصر آذربایجان12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5340 ناودانی 10 بلند فولاد نصر آذربایجان
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5343 ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5343 ناودانی 10 فولاد نصر آذربایجان
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5352 ناودانی 6 فولاد نورد زنجان6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5352 ناودانی 6 فولاد نورد زنجان
  به روز رسانی : 1398/12/10
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5346 ناودانی 8 فولاد نورد سجاد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5346 ناودانی 8 فولاد نورد سجاد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5349 ناودانی 10 فولاد نورد سجاد6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5349 ناودانی 10 فولاد نورد سجاد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5143 ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5143 ناودانی 6 سبک نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5147 ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5147 ناودانی 6 سنگین نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5164 ناودانی 8 سبک بلند نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5164 ناودانی 8 سبک بلند نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5150 ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5150 ناودانی 8 سبک نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5167 ناودانی 8 سنگین بلند نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5167 ناودانی 8 سنگین بلند نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5153 ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5153 ناودانی 8 سنگین نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5170 ناودانی 10 سبک بلند نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5170 ناودانی 10 سبک بلند نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5176 ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5176 ناودانی 10 سبک نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/12
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5173 ناودانی 10 سنگین بلند نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5173 ناودانی 10 سنگین بلند نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5179 ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5179 ناودانی 10 سنگین نورد فولاد تهران
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید