نبشی و ناودانی

فیلتر کردن
برند
وزن
pa_angle-with
سایز
طول
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/11
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
  به روز رسانی : 1398/12/11
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد12*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/06
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد115.65*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند57*80*8012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد271*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند135*120*1206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند293*130*13012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  130*130
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند369*140*14012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند423*150*15012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  150*150
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند482*160*16012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  160*160
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی73*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی135*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد
  به روز رسانی : 1398/12/10
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان42.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند115.65*80*8012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان115.65*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان106*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان158*140*1406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/12
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  755 نبشی 2.5*30*30 سپهر7.5*30*306 متر
  تماس بگیرید
  4,820 تومان
  1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/25
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  764 نبشی 3*40*40 سپهر12*40*406 متر
  تماس بگیرید
  5,010 تومان
  1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/13
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,010 تومان
  767 نبشی 4*40*40 سپهر14*40*406 متر
  تماس بگیرید
  4,820 تومان
  1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/25
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 4,820 تومان
  770 نبشی 4*50*50 سپهر18*50*506 متر
  تماس بگیرید
  5,000 تومان
  1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
  به روز رسانی : 1398/03/13
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 5,000 تومان
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
  به روز رسانی : 1398/12/11
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب27*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/02/10 4792 نبشی 4*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1399/02/10
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  6
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/12
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد8*30*306 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد14*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد14.52*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4819 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد32.52*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4822 نبشی 6*60*60 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد58*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4825 نبشی 7*80*80 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4828 نبشی 8*80*80 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4831 نبشی 10*100*100 شکفته مشهد
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5183 ناودانی 14 سبک فایکو***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5183 ناودانی 14 سبک فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5186 ناودانی 14 سنگین فایکو***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5186 ناودانی 14 سنگین فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5189 ناودانی 16 سبک فایکو***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5189 ناودانی 16 سبک فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5192 ناودانی 16 سنگین فایکو***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5192 ناودانی 16 سنگین فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/12
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5195 ناودانی 18 سبک بلند فایکو***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5195 ناودانی 18 سبک بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  18
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5198 ناودانی 18 سنگین بلند فایکو***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5198 ناودانی 18 سنگین بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  18
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5201 ناودانی 20 سبک بلند فایکو***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5201 ناودانی 20 سبک بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5204 ناودانی 20 سنگین بلند فایکو***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5204 ناودانی 20 سنگین بلند فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/11
  20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4770 نبشی 10*100*100 فایکو90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4770 نبشی 10*100*100 فایکو
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند146*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4773 نبشی 10*100*100 فایکو بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5254 ناودانی 8 بلند فولاد البرز غرب***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5254 ناودانی 8 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5251 ناودانی 8 فولاد البرز غرب***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5251 ناودانی 8 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  8
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5260 ناودانی 10 بلند فولاد البرز غرب***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 5260 ناودانی 10 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5257 ناودانی 10 فولاد البرز غرب***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5257 ناودانی 10 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5266 ناودانی 12 بلند فولاد البرز غرب***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5266 ناودانی 12 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5263 ناودانی 12 فولاد البرز غرب***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5263 ناودانی 12 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/11
  12
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5272 ناودانی 14 بلند فولاد البرز غرب***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5272 ناودانی 14 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5269 ناودانی 14 فولاد البرز غرب***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5269 ناودانی 14 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  14
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5278 ناودانی 16 بلند فولاد البرز غرب***12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5278 ناودانی 16 بلند فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5275 ناودانی 16 فولاد البرز غرب***6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/10 5275 ناودانی 16 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/10
  16
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب57.78*80*806 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4861 نبشی 8*80*80 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  80*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4864 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند180*100*10012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4867 نبشی 10*100*100 فولاد البرز غرب بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب135*120*1206 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4874 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند271*120*12012 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4871 نبشی 12*120*120 فولاد البرز غرب بلند
  به روز رسانی : 1398/12/12
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی90*100*1006 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/11 5062 نبشی 10*100*100 فولاد المهدی
  به روز رسانی : 1398/12/11
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنpa_angle-withسایزطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4877 نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب14*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4883 نبشی 3*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب18.36*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4892 نبشی 3*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب11*40*406 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4880 نبشی 4*40*40 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4886 نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب18.36*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4886 نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4895 نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب27*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4895 نبشی 4*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4889 نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب22.62*50*506 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4889 نبشی 5*50*50 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  50*50
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  4898 نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب27.42*60*606 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/12 4898 نبشی 5*60*60 فولاد جاوید بناب
  به روز رسانی : 1398/12/12
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید