نبشی و ناودانی

فیلتر کردن
برند
وزن
pa_angle-with
سایز
طول
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4904 نبشی 4*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4907 نبشی 5*50*50 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4910 نبشی 5*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/11
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4913 نبشی 6*60*60 فولاد امین تیمکه داش
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز 14 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5053 نبشی 3*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5056 نبشی 4*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5059 نبشی 5*50*50 آذر نبش تبریز
به روز رسانی : 1398/12/11
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5137 ناودانی 10 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5140 ناودانی 12 نورد آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد 12 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4663 نبشی 3*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4666 نبشی 4*40*40 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4669 نبشی 4*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4673 نبشی 5*50*50 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/06 4680 نبشی 5*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/06
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4676 نبشی 6*60*60 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد 115.65 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4686 نبشی 8*80*80 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند 57 * 80*80 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4683 نبشی 8*80*80 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4689 نبشی 10*100*100 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5387 نبشی 10*100*100 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد 271 * 120*120 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4696 نبشی 12*120*120 آریان فولاد
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند 135 * 120*120 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4699 نبشی 12*120*120 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند 293 * 130*130 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4702 نبشی 12*130*130 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
130*130
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند 369 * 140*140 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4705 نبشی 14*140*140 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند 423 * 150*150 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4713 نبشی 15*150*150 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
150*150
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند 482 * 160*160 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4716 نبشی 16*160*160 آریان فولاد بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
160*160
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی 73 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5065 نبشی 8*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5071 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5068 نبشی 10*100*100 آونگان نوید مرکزی بلند
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی 135 * 120*120 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5074 نبشی 12*120*120 آونگان نوید مرکزی
به روز رسانی : 1398/12/11
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5297 ناودانی 10 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5300 ناودانی 12 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5303 ناودانی 14 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5306 ناودانی 16 فولاد الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4950 نبشی 8*80*80 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 4953 نبشی 10*100*100 الماس یزد
به روز رسانی : 1398/12/11
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5235 ناودانی 8 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5239 ناودانی 10 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5242 ناودانی 12 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5245 ناودانی 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5248 ناودانی 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان
به روز رسانی : 1398/12/11
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4855 نبشی 8*80*80 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4858 نبشی 10*100*100 پروفیل ماهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5309 ناودانی 6 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
6
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5312 ناودانی 8 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5315 ناودانی 10 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد * * * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5321 ناودانی 12 بلند فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/10 5318 ناودانی 12 فولاد دهشیر یزد
به روز رسانی : 1398/12/10
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان * * * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5079 ناودانی 14 بلند ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/11
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان * * * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5084 ناودانی 16 بلند ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/11
16
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان 42.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4535 نبشی 6*60*60 ذوب آهن اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند 115.65 * 80*80 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4539 نبشی 8*80*80 ذوب آهن اصفهان بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند 180 * 100*100 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4542 نبشی 10*100*100 ذوب آهن اصفهان بلند
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان 115.65 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4719 نبشی 8*80*80 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان 90 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4722 نبشی 10*100*100 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان 106 * 100*100 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4725 نبشی 12*120*120 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
100*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان 158 * 140*140 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4728 نبشی 12*140*140 سپاهان اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/12
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
755 نبشی 2.5*30*30 سپهر 7.5 * 30*30 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 755 نبشی 2.5*30*30 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
764 نبشی 3*40*40 سپهر 12 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
5,010 تومان
1398/03/13 764 نبشی 3*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,010 تومان
767 نبشی 4*40*40 سپهر 14 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
4,820 تومان
1398/03/25 767 نبشی 4*40*40 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/25
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 4,820 تومان
770 نبشی 4*50*50 سپهر 18 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
5,000 تومان
1398/03/13 770 نبشی 4*50*50 سپهر
به روز رسانی : 1398/03/13
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : 5,000 تومان
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم 57.78 * 80*80 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5026 نبشی 8*80*80 سدید کاوه قم
به روز رسانی : 1398/12/11
80*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب 11 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4779 نبشی 3*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب 14 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4782 نبشی 3*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4776 نبشی 4*40*40 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4785 نبشی 4*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4789 نبشی 5*50*50 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب 27.42 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4795 نبشی 5*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب 32.52 * 60*60 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4801 نبشی 6*60*60 شاهین بناب
به روز رسانی : 1398/12/12
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن pa_angle-with سایز طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5207 ناودانی 6 شکفته مشهد 22 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
6
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5210 ناودانی 8 شکفته مشهد 33 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
8
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5213 ناودانی 10 شکفته مشهد 40 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 5216 ناودانی 12 شکفته مشهد 55 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/12
12
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی * * * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/11 5219 ناودانی 14 شکفته مشهد 66 کیلویی
به روز رسانی : 1398/12/11
14
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد 8 * 30*30 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4804 نبشی 3*30*30 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد 14 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4807 نبشی 3*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد 14.52 * 40*40 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4810 نبشی 4*40*40 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد 18.36 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4813 نبشی 4*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد 22.62 * 50*50 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/12 4816 نبشی 5*50*50 شکفته مشهد
به روز رسانی : 1398/12/12
50*50
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید