پروفیل مقاطع باز

فیلتر کردن
برند
سایز
ضخامت
طول
حالت
نوع
کد عنوان محصول برند سایز ضخامت طول حالت نوع قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا 180 2.5 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6699 پروفیل 2.5 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا 180 2.5 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6695 پروفیل 2.5 آبرو یکطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا 180 2.5 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6707 پروفیل 2.5*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا 180 2.5 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6734 پروفیل 2.5*180 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا 200 2.5 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6725 پروفیل 2.5*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا 180 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6715 پروفیل 2*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا 200 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6722 پروفیل 2*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا 220 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6731 پروفیل 2*220 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا 180 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6703 پروفیل 3 آبرو دوطرفه 180 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا 180 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6711 پروفیل 3*180 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا 200 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6719 پروفیل 3*200 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا 200 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6738 پروفیل 3*200 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا 220 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6728 پروفیل 3*220 زد (Z) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا 220 3 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6741 پروفیل 3*220 سی (C) پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز ضخامت طول حالت نوع قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6744 پروفیل 2*180 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد 180 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6744 پروفیل 2*180 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
به روز رسانی : 1398/12/24
180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6747 پروفیل 2*200 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد 200 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6747 پروفیل 2*200 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
به روز رسانی : 1398/12/24
200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6750 پروفیل 2*220 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد 220 2 6 متر ساختمانی st37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/24 6750 پروفیل 2*220 زد (Z) پانچ شده پروفیل مشهد
به روز رسانی : 1398/12/24
220
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید