پروفیل صنعتی

فیلتر کردن
برند
ضخامت
طول
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا
به روز رسانی : 1398/12/22
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان , * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
30*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
90*90
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
40*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
50*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان , * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
120*120
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/22
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6420 پروفیل 40*20*2 آدنیس صنعت شمال * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6420 پروفیل 40*20*2 آدنیس صنعت شمال
به روز رسانی : 1398/12/23
40*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6423 پروفیل 20*20*2 پترو فولاد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6423 پروفیل 20*20*2 پترو فولاد
به روز رسانی : 1398/12/23
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6426 پروفیل 40*40*2.5 پترو فولاد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6426 پروفیل 40*40*2.5 پترو فولاد
به روز رسانی : 1398/12/23
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6150 پروفیل 20*20*2.5 شرکت سافا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6150 پروفیل 20*20*2.5 شرکت سافا
به روز رسانی : 1398/12/22
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6153 پروفیل 30*30*2.5 شرکت سافا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6153 پروفیل 30*30*2.5 شرکت سافا
به روز رسانی : 1398/12/22
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6156 پروفیل 80*40*2 شرکت سافا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6156 پروفیل 80*40*2 شرکت سافا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6159 پروفیل 80*40*2.5 شرکت سافا * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6159 پروفیل 80*40*2.5 شرکت سافا
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6447 پروفیل 20*20*2 نوین پارسیان جنوب * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6447 پروفیل 20*20*2 نوین پارسیان جنوب
به روز رسانی : 1398/12/23
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6450 پروفیل 40*40*2 نوین پارسیان جنوب * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6450 پروفیل 40*40*2 نوین پارسیان جنوب
به روز رسانی : 1398/12/23
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6453 پروفیل 80*40*2 نوین پارسیان جنوب * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6453 پروفیل 80*40*2 نوین پارسیان جنوب
به روز رسانی : 1398/12/23
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5996 پروفیل 20*10*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 5996 پروفیل 20*10*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
20*10
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6000 پروفیل 20*20*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6000 پروفیل 20*20*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
20*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6003 پروفیل 20*30*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6003 پروفیل 20*30*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
30*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6006 پروفیل 20*30*2.5 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6006 پروفیل 20*30*2.5 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
30*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6012 پروفیل 20*40*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6012 پروفیل 20*40*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
40*20
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6009 پروفیل 30*30*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6009 پروفیل 30*30*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6015 پروفیل 40*40*2 فولاد علویجه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6015 پروفیل 40*40*2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6128 پروفیل 60*30*2.5 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6128 پروفیل 60*30*2.5 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
30*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6131 پروفیل 60*40*2 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6131 پروفیل 60*40*2 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
60*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6135 پروفیل 60*40*2.5 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6135 پروفیل 60*40*2.5 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
60*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6138 پروفیل 60*60*2 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6138 پروفیل 60*60*2 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6141 پروفیل 60*60*2.5 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6141 پروفیل 60*60*2.5 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
60*60
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6144 پروفیل 70*70*2 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6144 پروفیل 70*70*2 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
70*70
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6147 پروفیل 135*135*4 فولاد گستر حداد * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6147 پروفیل 135*135*4 فولاد گستر حداد
به روز رسانی : 1398/12/22
135*135
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6351 پروفیل بلند 200*150*4 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6351 پروفیل بلند 200*150*4 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
150*200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6354 پروفیل بلند 200*200*6 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6354 پروفیل بلند 200*200*6 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
200*200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6357 پروفیل بلند 300*100*10 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6357 پروفیل بلند 300*100*10 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
300*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6360 پروفیل بلند 300*300*10 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6360 پروفیل بلند 300*300*10 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
300*300
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6366 پروفیل بلند 300*400*10 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6366 پروفیل بلند 300*400*10 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
300*400
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6363 پروفیل بلند 400*250*8 فولاد ماشین نکا * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6363 پروفیل بلند 400*250*8 فولاد ماشین نکا
به روز رسانی : 1398/12/23
250*400
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1398/12/22
30*30
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1398/12/22
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1398/12/22
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6067 پروفیل بلند 100*300*6 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6067 پروفیل بلند 100*300*6 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
300*100
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6054 پروفیل بلند 140*140*6 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6054 پروفیل بلند 140*140*6 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
140*140
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6058 پروفیل بلند 180*180*6 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6058 پروفیل بلند 180*180*6 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
180*180
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6061 پروفیل بلند 200*200*6 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6061 پروفیل بلند 200*200*6 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
200*200
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6064 پروفیل بلند 250*150*8 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6064 پروفیل بلند 250*150*8 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
150*250
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6070 پروفیل بلند 300*300*6 کالوپ * 12 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/22 6070 پروفیل بلند 300*300*6 کالوپ
به روز رسانی : 1398/12/22
300*300
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت طول قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6513 پروفیل 40*40*2 پروفیل سیرجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6513 پروفیل 40*40*2 پروفیل سیرجان
به روز رسانی : 1398/12/23
40*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6516 پروفیل 60*40*2 پروفیل سیرجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6516 پروفیل 60*40*2 پروفیل سیرجان
به روز رسانی : 1398/12/23
60*40
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6519 پروفیل 80*40*2 پروفیل سیرجان * 6 متر
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/23 6519 پروفیل 80*40*2 پروفیل سیرجان
به روز رسانی : 1398/12/23
40*80
حالت : *
*
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید