پروفیل صنعتی

فیلتر کردن
برند
ضخامت
طول
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6263 پروفیل 40*40*2 آریا صنعت دلیجان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6266 پروفیل 80*40*2.5 آریا صنعت دلیجان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6269 پروفیل 90*90*3 آریا صنعت دلیجان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6018 پروفیل 40*40*2 پرشین فولاد آریا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6021 پروفیل 50*30*2 پرشین فولاد آریا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  50*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6024 پروفیل 80*40*2 پرشین فولاد آریا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6073 پروفیل 40*40*2 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6076 پروفیل 40*80*2 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6079 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6082 پروفیل 90*90*3 پروفیل آسیا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6085 پروفیل 20*20*2 پروفیل پایا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6088 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل پایا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6091 پروفیل 40*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6094 پروفیل 50*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  50*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6097 پروفیل 50*30*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  50*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6100 پروفیل 60*30*2 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6103 پروفیل 80*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6106 پروفیل 90*90*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6109 پروفیل 90*90*3 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6112 پروفیل 100*40*2.5 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6115 پروفیل 100*40*3 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6118 پروفیل 100*50*3 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  50*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/02/16 6121 پروفیل بلند 120*120*4 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/02/16
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6125 پروفیل بلند 140*140*4 پروفیل فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/22
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6420 پروفیل 40*20*2 آدنیس صنعت شمال*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6420 پروفیل 40*20*2 آدنیس صنعت شمال
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6423 پروفیل 20*20*2 پترو فولاد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6423 پروفیل 20*20*2 پترو فولاد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6426 پروفیل 40*40*2.5 پترو فولاد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6426 پروفیل 40*40*2.5 پترو فولاد
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6150 پروفیل 20*20*2.5 شرکت سافا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6150 پروفیل 20*20*2.5 شرکت سافا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6153 پروفیل 30*30*2.5 شرکت سافا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6153 پروفیل 30*30*2.5 شرکت سافا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6156 پروفیل 80*40*2 شرکت سافا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6156 پروفیل 80*40*2 شرکت سافا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6159 پروفیل 80*40*2.5 شرکت سافا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6159 پروفیل 80*40*2.5 شرکت سافا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6447 پروفیل 20*20*2 نوین پارسیان جنوب*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6447 پروفیل 20*20*2 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6450 پروفیل 40*40*2 نوین پارسیان جنوب*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6450 پروفیل 40*40*2 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6453 پروفیل 80*40*2 نوین پارسیان جنوب*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6453 پروفیل 80*40*2 نوین پارسیان جنوب
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5996 پروفیل 20*10*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 5996 پروفیل 20*10*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*10
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6000 پروفیل 20*20*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6000 پروفیل 20*20*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6003 پروفیل 20*30*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6003 پروفیل 20*30*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6006 پروفیل 20*30*2.5 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6006 پروفیل 20*30*2.5 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6012 پروفیل 20*40*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6012 پروفیل 20*40*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6009 پروفیل 30*30*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6009 پروفیل 30*30*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6015 پروفیل 40*40*2 فولاد علویجه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6015 پروفیل 40*40*2 فولاد علویجه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6128 پروفیل 60*30*2.5 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6128 پروفیل 60*30*2.5 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6131 پروفیل 60*40*2 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6131 پروفیل 60*40*2 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  60*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6135 پروفیل 60*40*2.5 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6135 پروفیل 60*40*2.5 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  60*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6138 پروفیل 60*60*2 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6138 پروفیل 60*60*2 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6141 پروفیل 60*60*2.5 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6141 پروفیل 60*60*2.5 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  60*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6144 پروفیل 70*70*2 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6144 پروفیل 70*70*2 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  70*70
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6147 پروفیل 135*135*4 فولاد گستر حداد*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6147 پروفیل 135*135*4 فولاد گستر حداد
  به روز رسانی : 1398/12/22
  135*135
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6351 پروفیل بلند 200*150*4 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6351 پروفیل بلند 200*150*4 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  150*200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6354 پروفیل بلند 200*200*6 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6354 پروفیل بلند 200*200*6 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  200*200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6357 پروفیل بلند 300*100*10 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6357 پروفیل بلند 300*100*10 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  300*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6360 پروفیل بلند 300*300*10 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6360 پروفیل بلند 300*300*10 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  300*300
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6366 پروفیل بلند 300*400*10 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6366 پروفیل بلند 300*400*10 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  300*400
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6363 پروفیل بلند 400*250*8 فولاد ماشین نکا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6363 پروفیل بلند 400*250*8 فولاد ماشین نکا
  به روز رسانی : 1398/12/23
  250*400
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6027 پروفیل 30*30*2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6030 پروفیل 40*40*2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6033 پروفیل 80*40*2 فولاد هیربد زرندیه
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6067 پروفیل بلند 100*300*6 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6067 پروفیل بلند 100*300*6 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  300*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6054 پروفیل بلند 140*140*6 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6054 پروفیل بلند 140*140*6 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  140*140
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6058 پروفیل بلند 180*180*6 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6058 پروفیل بلند 180*180*6 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  180*180
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6061 پروفیل بلند 200*200*6 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6061 پروفیل بلند 200*200*6 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  200*200
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6064 پروفیل بلند 250*150*8 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6064 پروفیل بلند 250*150*8 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  150*250
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6070 پروفیل بلند 300*300*6 کالوپ*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6070 پروفیل بلند 300*300*6 کالوپ
  به روز رسانی : 1398/12/22
  300*300
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6513 پروفیل 40*40*2 پروفیل سیرجان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6513 پروفیل 40*40*2 پروفیل سیرجان
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6516 پروفیل 60*40*2 پروفیل سیرجان*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6516 پروفیل 60*40*2 پروفیل سیرجان
  به روز رسانی : 1398/12/23
  60*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6519 پروفیل 80*40*2 پروفیل سیرجان*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6519 پروفیل 80*40*2 پروفیل سیرجان
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6320 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل آپادانا*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6320 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل آپادانا
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6323 پروفیل 80*40*2.5 لوله و پروفیل آپادانا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6323 پروفیل 80*40*2.5 لوله و پروفیل آپادانا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6326 پروفیل 90*90*3 لوله و پروفیل آپادانا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6326 پروفیل 90*90*3 لوله و پروفیل آپادانا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6329 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل آپادانا*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6329 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل آپادانا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6332 پروفیل ستونی 135*135*4 لوله و پروفیل آپادانا*12 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6332 پروفیل ستونی 135*135*4 لوله و پروفیل آپادانا
  به روز رسانی : 1398/12/22
  135*135
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6378 پروفیل 30*30*2 لوله و پروفیل آریا افق*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6378 پروفیل 30*30*2 لوله و پروفیل آریا افق
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6381 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل آریا افق*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6381 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل آریا افق
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6456 پروفیل 20*20*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6456 پروفیل 20*20*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6459 پروفیل 20*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6459 پروفیل 20*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6465 پروفیل 20*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6465 پروفیل 20*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6462 پروفیل 30*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6462 پروفیل 30*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6486 پروفیل 40*100*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6486 پروفیل 40*100*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6468 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6468 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6471 پروفیل 50*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6471 پروفیل 50*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  50*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6474 پروفیل 60*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6474 پروفیل 60*30*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*60
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6477 پروفیل 70*70*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/23 6477 پروفیل 70*70*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  70*70
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6480 پروفیل 80*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6480 پروفیل 80*40*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  40*80
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6483 پروفیل 90*90*2 لوله و پروفیل برفیان آمل*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/23 6483 پروفیل 90*90*2 لوله و پروفیل برفیان آمل
  به روز رسانی : 1398/12/23
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6227 پروفیل 20*20*1.5 لوله و پروفیل تهران شرق*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6227 پروفیل 20*20*1.5 لوله و پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6230 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل تهران شرق*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6230 پروفیل 40*40*2 لوله و پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6233 پروفیل 60*40*2.5 لوله و پروفیل تهران شرق*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1398/12/22 6233 پروفیل 60*40*2.5 لوله و پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1398/12/22
  60*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6236 پروفیل 90*90*3 لوله و پروفیل تهران شرق*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6236 پروفیل 90*90*3 لوله و پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1398/12/22
  90*90
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6239 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل تهران شرق*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6239 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل تهران شرق
  به روز رسانی : 1398/12/22
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6335 پروفیل 20*20*2 لوله و پروفیل جهان پارس*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6335 پروفیل 20*20*2 لوله و پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6338 پروفیل 40*40*2.5 لوله و پروفیل جهان پارس*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6338 پروفیل 40*40*2.5 لوله و پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1399/02/16
  40*40
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6341 پروفیل 70*70*3 لوله و پروفیل جهان پارس*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6341 پروفیل 70*70*3 لوله و پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1398/12/22
  70*70
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6344 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل جهان پارس*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6344 پروفیل 100*100*4 لوله و پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1398/12/22
  100*100
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6347 پروفیل 120*120*4 لوله و پروفیل جهان پارس*6 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/22 6347 پروفیل 120*120*4 لوله و پروفیل جهان پارس
  به روز رسانی : 1398/12/22
  120*120
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6166 پروفیل 20*20*1.5 لوله و پروفیل صابری*6 متر
  تماس بگیرید
  8,700 تومان
  1399/02/16 6166 پروفیل 20*20*1.5 لوله و پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  20*20
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,700 تومان
  6169 پروفیل 30*30*1.5 لوله و پروفیل صابری*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16 6169 پروفیل 30*30*1.5 لوله و پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/02/16
  30*30
  حالت : *
  *
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : 8,750 تومان
  6172 پروفیل 40*40*1.5 لوله و پروفیل صابری*6 متر
  تماس بگیرید
  8,750 تومان
  1399/02/16