ورق سیاه

فیلتر کردن
برند
ضخامت
pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b
حالت
استاندارد
طول
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه2*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/07 5598 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 MMK روسیه
  به روز رسانی : 1399/01/07
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/07 5601 ورق سیاه 2 رول 1000 MMK روسیه
  به روز رسانی : 1399/01/07
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/07 5595 ورق سیاه 2 رول 1250 MMK روسیه
  به روز رسانی : 1399/01/07
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان2*شیتST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 5574 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان2*شیتST372.5 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 5577 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5580 ورق سیاه 8 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی8*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5580 ورق سیاه 8 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5583 ورق سیاه 10 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5583 ورق سیاه 10 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5586 ورق سیاه 12 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی12*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5586 ورق سیاه 12 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5589 ورق سیاه 15 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی15*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5589 ورق سیاه 15 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5592 ورق سیاه 20 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی20*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5592 ورق سیاه 20 فابریک 1200 شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5451 ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان8*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5451 ورق سیاه 8 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5454 ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5454 ورق سیاه 10 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5457 ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان12*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5457 ورق سیاه 12 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5460 ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان15*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5460 ورق سیاه 15 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5463 ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان20*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5463 ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5466 ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان35*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5466 ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5469 ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان40*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5469 ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین خوزستان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5663 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا2.5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5668 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا3*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5671 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا4*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5674 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5677 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا6*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5680 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا8*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5683 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا10*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5686 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا12*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5689 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5477 ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5480 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان12*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5489 ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان12*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5483 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان15*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5492 ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان15*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5495 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان20*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5498 ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان20*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5501 ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان25*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5504 ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان25*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5507 ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان30*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5510 ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان30*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5513 ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان40*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5516 ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5657 ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5657 ورق سیاه 10 فابریک 1000 فولاد کسری اراک
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5365 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5365 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5397 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5397 ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5400 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان2.5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5400 ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5403 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان3*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5403 ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5406 ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان3*شیتST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5406 ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5409 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان4*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5409 ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5415 ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان4*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5415 ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5412 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5412 ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5418 ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان5*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5418 ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5421 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان6*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5421 ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5424 ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان6*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5424 ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5430 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان8*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5430 ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5427 ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان8*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5427 ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5436 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان10*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5436 ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5433 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان10*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5433 ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5439 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان12*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5439 ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5442 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان12*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5442 ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5445 ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان15*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5445 ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5448 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان15*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5448 ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه اصفهان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5624 ورق سیاه 2 بلند 1250 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد2*برش خوردهST372.5 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5624 ورق سیاه 2 بلند 1250 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5621 ورق سیاه 2 کوتاه 1000 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد2*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5621 ورق سیاه 2 کوتاه 1000 لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5633 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل امید اهواز20*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5633 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل امید اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5636 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل امید اهواز20*برش خوردهST372.5 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5636 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل امید اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5639 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل صبح پارسیان20*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5639 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل صبح پارسیان
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5642 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل صبح پارسیان20*برش خوردهST372.5 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5642 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل صبح پارسیان
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5651 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل مبتکران صبا20*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5651 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل مبتکران صبا
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5645 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل موکریان20*برش خوردهST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5645 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل موکریان
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : برش خورده
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5568 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل نیکان2*شیتST372.5 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5568 ورق سیاه 2 برش خورده 1000 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5571 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل نیکان2*شیتST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5571 ورق سیاه 2 برش خورده 1250 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5562 ورق سیاه 2 فابریک 1000 لوله و پروفیل نیکان2*شیتST372 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5562 ورق سیاه 2 فابریک 1000 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5565 ورق سیاه 2 فابریک 1250 لوله و پروفیل نیکان2*شیتST372.5
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5565 ورق سیاه 2 فابریک 1250 لوله و پروفیل نیکان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5520 ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان2.5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5523 ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان3*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5526 ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان4*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5529 ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5532 ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان6*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5535 ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان8*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5538 ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان8*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5541 ورق سیاه 8 رول 1250 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان10*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5544 ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان10*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5547 ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان12*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5550 ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان15*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5553 ورق سیاه 15 رول 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان35*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5556 ورق سیاه 35 فابریک 1000 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان35*شیتST376 متر
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/13 5559 ورق سیاه 35 فابریک 1250 فولاد گیلان
  به روز رسانی : 1398/12/13
  *
  حالت : شیت
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندضخامتpa_%d8%b9%d8%b1%d8%bحالتاستانداردطولقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  5605 ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5605 ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5608 ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز2.3*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5608 ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5611 ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز2.5*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5611 ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5614 ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز2.8*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5614 ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  5617 ورق سیاه 3 رول 600 نورد و لوله اهواز2*رولST37*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/14 5617 ورق سیاه 3 رول 600 نورد و لوله اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/14
  *
  حالت : رول
  ST37
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید