ورق گالوانیزه

فیلتر کردن
برند
ضخامت
pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b
استاندارد
حالت
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5704 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5707 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5710 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5713 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5716 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5719 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5722 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5725 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5729 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5732 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5735 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5738 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان * * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5744 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5747 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5750 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیرکبیر کاشان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5921 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5924 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5927 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5930 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5933 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5936 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5939 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5942 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5945 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5948 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5951 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5954 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5957 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5960 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5963 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5966 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد 2 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5969 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد 2 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5972 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 تاراز شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5810 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5810 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5813 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5813 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5816 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5816 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5819 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5819 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5822 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5822 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5825 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5825 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5828 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5828 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5831 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5831 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5834 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5834 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5837 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5837 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5840 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5840 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5843 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5843 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5846 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5846 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5849 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5849 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5852 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5852 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5855 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5855 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5858 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس 2 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5858 ورق گالوانیزه 2 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5861 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس 2 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5861 ورق گالوانیزه 2 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5864 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس 2.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5864 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1000 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5867 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس 2.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5867 ورق گالوانیزه 2.5 رول 1250 هفت الماس
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5975 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود کاوه 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5975 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 روی اندود کاوه
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5978 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود کاوه 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5978 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 روی اندود کاوه
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5981 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود کاوه 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5981 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 روی اندود کاوه
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5984 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود کاوه 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5984 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 روی اندود کاوه
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5695 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5695 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5692 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5692 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5698 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5698 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5701 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5701 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5870 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5873 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5876 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5879 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5882 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5885 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5888 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5891 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5894 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان 0.9 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5897 ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5900 ورق گالوانیزه 1 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان 1 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5903 ورق گالوانیزه 1 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5906 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان 1.25 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5909 ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5912 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان 1.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5915 ورق گالوانیزه 1.5 رول 1250 نورد سمنان
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت pa_%d8%b9%d8%b1%d8%b استاندارد حالت قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5753 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد 0.5 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5756 ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5759 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد 0.6 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5762 ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5765 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد 0.7 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5768 ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد 0.8 * st22 رول
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/16 5773 ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 خودرو شهرکرد
به روز رسانی : 1398/12/16
*
حالت : رول
st22
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید