لوله صنعتی

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان 12.06 11.4 42.2 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/15 7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/15
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7144 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7128 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7147 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7150 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 9.12 3.4 26.7 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7138 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان 50.28 4 114.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7153 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان 82.32 5 140.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7156 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
5
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان 100.44 6 168.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7159 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
6
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان 128.34 8 219.1 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7162 لوله صنعتی 8 اینچ ضخامت 4 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
8
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 16.86 11.2 48.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7141 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7132 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان 32 21.2 76 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7135 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 فولاد سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/03
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه 17.58 2 60.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7118 لوله صنعتی 2 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه 4.38 3 88.9 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7122 لوله صنعتی 3 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه 34 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7125 لوله صنعتی 4 ضخامت 2 فولاد هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7171 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پارس 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7171 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7165 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7165 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7174 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7174 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7177 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7177 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7168 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7168 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7180 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7180 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7235 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل صابری 17.58 2 60.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7235 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7238 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل صابری 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7238 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7189 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران 26.28 3 88.9 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7189 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7193 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7193 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7196 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران 50.28 4 114.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7196 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7199 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا تهران 67.08 4 114.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7199 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7183 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران 22.2 21.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7183 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7186 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا تهران 22.2 21.2 21.6 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7186 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا تهران
به روز رسانی : 1399/01/03
21.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7295 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7295 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7308 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7308 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7311 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7311 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7305 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7305 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7314 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو 50.28 4 114.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7314 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7301 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو 20.28 11.2 48.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7301 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7298 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کچو 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7298 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/04
11.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7289 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7289 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 کیان پرشیا
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7286 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7286 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7292 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7292 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 کیان پرشیا
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7280 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کیهان 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7280 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل کیهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7277 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کیهان 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7277 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل کیهان
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7283 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کیهان 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7283 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل کیهان
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7265 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7265 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7259 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7259 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7268 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7268 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7271 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل گل نرده 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7271 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7262 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7262 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7274 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل گل نرده 67.08 4 114.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/04 7274 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/04
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7247 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد یاران 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7247 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7241 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 نورد یاران 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7241 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
1.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7250 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد یاران 25.92 2 60.3 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7250 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7253 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد یاران 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7253 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7244 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 نورد یاران 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7244 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
3.4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7256 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد یاران 67.08 4 114.3 4 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7256 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 نورد یاران
به روز رسانی : 1399/01/03
4
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7208 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان 9.66 1 33.4 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7208 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7211 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7211 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7214 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان 13.92 1 33.4 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7214 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
1
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7217 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 1.8 قوطی اصفهان * 2 60.3 1.8 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7217 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 1.8 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7220 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان 17.58 2 60.3 2 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7220 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7223 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.3 قوطی اصفهان * 2 60.3 2.3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7223 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.3 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7226 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7226 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7229 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.8 قوطی اصفهان * 2 60.3 2.8 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7229 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.8 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7232 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان 39.06 3 88.9 3 6 متر درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/03 7232 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/03
3
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید