لوله گالوانیزه

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان9.66133.426 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان13.7411.248.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان12.0611.442.226 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز51.48388.946 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز67.084114.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز20.2811.248.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز14.8811.442.22.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز*21.27636 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  21.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان9.66133.426 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7360 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7363 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان5.821.221.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7345 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان17.58260.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7366 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7357 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان13.7411.248.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7369 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان16.8611.248.32.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7354 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان12.0611.421.626 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7348 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان14.8811.442.22.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7351 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 فولاد سپاهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7391 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7391 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7405 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل سپنتا13.741.248.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7405 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7395 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7395 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7399 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7399 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7402 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل سپنتا58.564114.33.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7402 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7384 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا17.711.248.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7384 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7381 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا14.8811.442.22.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7381 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل سپنتا
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنسایز (اینچ)قطر خارجیضخامتطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان11.64133.42.56 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7414 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان13.741.248.326 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7408 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان25.92260.336 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7417 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان39.06388.936 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7420 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان7.443.426.726 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7411 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان82.325140.346 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7423 لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  5
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان124.746168.356 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7426 لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 5 لوله سمنان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  6
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید