لوله درزدار

فیلتر کردن
برند
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
ضخامت
طول
استاندارد
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 13.92 1 33.4 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان 9.66 1 33.4 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری 20.28 11.2 48.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/09 7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/09
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 17.7 11.4 42.2 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان * 1 33.4 2.8 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 13.92 1 33.4 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان 7.26 1.2 21.6 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 25.92 2 60.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان 9.12 3.4 26.7 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان 23.46 11.2 48.3 3.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان * 11.4 42.2 2.8 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 17.7 11.4 42.2 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 32.88 21.2 76 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان 13.92 1 33.4 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان * 1 33.4 3.3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان * 2 60.3 2.9 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان * 3.4 26.7 2.9 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان * 11.2 48.3 2.8 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان * 11.2 48.3 3.7 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان * 11.4 42.2 3.6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : API
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند وزن سایز (اینچ) قطر خارجی ضخامت طول استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 7.26 1.2 21.6 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 25.92 2 60.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 33.72 2 60.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 39.06 3 88.9 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 51.48 3 88.9 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 50.28 4 114.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 67.08 4 114.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 62.16 5 140.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 82.32 5 140.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 16.86 11.2 48.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 20.28 11.2 48.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 16.86 11.4 42.2 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 22.2 21.2 76 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 27.54 21.2 76 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 43.2 21.2 76 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 9.66 1 33.4 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 11.64 1 33.4 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 5.82 1.2 21.6 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 7.26 1.2 21.6 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران * 1.2 48.3 2.8 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
1.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 17.58 2 60.3 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 21.84 2 60.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 25.92 2 60.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 33.72 2 60.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 32.76 3 88.9 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران 75.06 3 88.9 6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 7.44 3.4 26.7 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 9.12 3.4 26.7 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
3.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 34 4 114.3 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 41.88 4 114.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 50.28 4 114.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 67.08 4 114.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران 82.5 4 114.3 5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران 97.56 4 114.3 6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 51.72 5 140.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 62.16 5 140.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران 101.7 5 140.3 5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران 123.06 5 140.3 6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
5
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 62.88 6 168.3 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 75.48 6 168.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران 100.44 6 168.3 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران 124.74 6 168.3 5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران 149.04 6 168.3 6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
6
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 13.74 11.2 48.3 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 20.28 11.2 48.3 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 14.88 11.4 42.2 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 17.7 11.4 42.2 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
11.4
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران 22.2 21.2 76 2 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران 27.54 21.2 76 2.5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران 32.88 21.2 76 3 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران * 21.2 76 4 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران 53.34 21.2 76 5 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران 63.06 21.2 76 6 6 متر درز مستقیم
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/06 7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
به روز رسانی : 1399/01/06
21.2
حالت : *
درز مستقیم
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید