لوله مانیسمان

فیلتر کردن
برند
سایز (اینچ)
طول
رده
وزن
کد عنوان محصول برند سایز (اینچ) طول رده وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین 1 6 متر 20 12
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین 1 6 متر 40 14
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین 1 6 متر 80 19
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین 1.2 6 متر 20 7
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین 1.2 6 متر 40 7.5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین 1.2 6 متر 80 9
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
1.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین 2 6 متر 40 31
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین 2 6 متر 80 44
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین 3 6 متر 20 44
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین 3 6 متر 40 64
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین 3 6 متر 80 91
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین 3.4 6 متر 20 9
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین 3.4 6 متر 40 10
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین 3.4 6 متر 80 13
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین 4 6 متر 20 66
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین 4 6 متر 40 93
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین 4 6 متر 80 130
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین 5 6 متر 20 100
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
5
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین 5 6 متر 40 130
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
5
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین 5 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
5
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین 6 6 متر 20 135
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
6
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین 6 6 متر 40 168
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
6
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین 6 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
6
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین 8 6 متر 20 200
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
8
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین 8 6 متر 40 225
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
8
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین 8 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
8
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین 10 6 متر 40 360
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
10
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین 10 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
10
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین 11.2 6 متر 20 19
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین 11.2 6 متر 40 22
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین 11.2 6 متر 80 32
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین 11.4 6 متر 20 16
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین 11.4 6 متر 40 18
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین 11.4 6 متر 80 26
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین 12 6 متر 40 480
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
12
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین 12 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
12
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین 14 6 متر 40 570
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
14
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین 14 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
14
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین 16 6 متر 40 750
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
16
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین 16 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/29
16
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین 21.2 6 متر 20 37
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین 21.2 6 متر 40 47
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین 21.2 6 متر 80 68
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین 31.2 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/28 6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین
به روز رسانی : 1398/12/28
31.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز (اینچ) طول رده وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 1 6 متر 40 15
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 1.2 6 متر 40 7.5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
1.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 2 6 متر 40 33
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 2 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 3 6 متر 40 62.5
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 3 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 3.4 6 متر 40 10
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 3.4 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
3.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 4 6 متر 40 95
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 11.2 6 متر 40 24
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 11.2 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 11.4 6 متر 40 20
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 11.4 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه 21.2 6 متر 40 49
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 21.2 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه 31.2 6 متر 80 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
به روز رسانی : 1398/12/29
31.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند سایز (اینچ) طول رده وزن قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6953 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد اهواز 1 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6953 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
1
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6957 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد اهواز 2 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6957 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6960 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد اهواز 3 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6960 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
3
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6963 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد اهواز 4 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6963 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6966 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد اهواز 5 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6966 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
5
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6969 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد اهواز 6 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6969 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
6
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6947 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز 11.2 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6947 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
11.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6942 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد اهواز 11.4 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6942 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
11.4
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6950 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز 21.2 6 متر 40 *
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1398/12/29 6950 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
به روز رسانی : 1398/12/29
21.2
حالت : *
بدون درز
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید