لوله مانیسمان

فیلتر کردن
برند
سایز (اینچ)
طول
رده
وزن
  کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)طولردهوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین16 متر2012
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین16 متر4014
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین16 متر8019
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین1.26 متر207
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین1.26 متر407.5
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین1.26 متر809
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین26 متر4031
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین26 متر8044
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین36 متر2044
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین36 متر4064
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین36 متر8091
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین3.46 متر209
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین3.46 متر4010
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین3.46 متر8013
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین46 متر2066
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین46 متر4093
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین46 متر80130
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین56 متر20100
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  5
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین56 متر40130
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  5
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین56 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  5
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین66 متر20135
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  6
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین66 متر40168
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  6
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین66 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  6
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین86 متر20200
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  8
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین86 متر40225
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  8
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین86 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  8
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین106 متر40360
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  10
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین106 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  10
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین11.26 متر2019
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین11.26 متر4022
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین11.26 متر8032
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین11.46 متر2016
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین11.46 متر4018
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین11.46 متر8026
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین126 متر40480
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  12
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین126 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  12
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین146 متر40570
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  14
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین146 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  14
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین166 متر40750
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  16
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین166 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/29
  16
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین21.26 متر2037
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین21.26 متر4047
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین21.26 متر8068
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین31.26 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  31.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)طولردهوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه16 متر4015
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6909 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه1.26 متر407.5
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6894 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه26 متر4033
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6912 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه26 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6936 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه36 متر4062.5
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6915 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه36 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6939 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه3.46 متر4010
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6906 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه3.46 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6930 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه46 متر4095
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6918 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه11.26 متر4024
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6900 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه11.26 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6924 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه11.46 متر4020
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6897 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه11.46 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6921 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه21.26 متر4049
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6903 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه21.26 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6927 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه31.26 متر80*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6933 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد دقیق کاوه
  به روز رسانی : 1398/12/29
  31.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)طولردهوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6953 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد اهواز16 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6953 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6957 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد اهواز26 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6957 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6960 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد اهواز36 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6960 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6963 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد اهواز46 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6963 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6966 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد اهواز56 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6966 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  5
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6969 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد اهواز66 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6969 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  6
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6947 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز11.26 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6947 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6942 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد اهواز11.46 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6942 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  11.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6950 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز21.26 متر40*
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/29 6950 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد اهواز
  به روز رسانی : 1398/12/29
  21.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید