لوله داربست

فیلتر کردن
برند
ضخامت
وزن
سایز (اینچ)
قطر خارجی
استاندارد
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6996 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6999 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان 3 21 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7002 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 سپاهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6981 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولاد علویجه 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6981 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6984 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولاد علویجه 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6984 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولاد علویجه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6974 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6978 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7013 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 افق پاسارگاد 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7013 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 افق پاسارگاد
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7016 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل امید البرز 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7016 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل امید البرز
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7019 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل امید البرز 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7019 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل امید البرز
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7094 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل تهران شرق 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7094 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل تهران شرق
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7097 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل تهران شرق 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7097 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل تهران شرق
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7007 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل پارس 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7007 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل پارس
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7010 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل پارس 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7010 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل پارس
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7072 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل صابری 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7072 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7075 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل صابری 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7075 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل صابری
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7022 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 صدرا پروفیل 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7022 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 صدرا پروفیل
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7025 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7025 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7112 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کچو 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7112 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7115 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کچو 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7115 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کچو
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7106 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیان پرشیا 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7106 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیان پرشیا
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7109 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیان پرشیا 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7109 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیان پرشیا
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7100 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیهان 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7100 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل کیهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7103 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیهان 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7103 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل کیهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7078 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل گل نرده 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7078 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7081 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7081 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7084 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 پروفیل گل نرده 3 21 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7084 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 پروفیل گل نرده
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7028 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 مبتکران صبا 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7028 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 مبتکران صبا
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7031 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 مبتکران صبا 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7031 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 مبتکران صبا
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7034 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل مشهد 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7034 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل مشهد
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
6988 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 نیکان پروفیل 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6988 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 نیکان پروفیل
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
6993 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 6993 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7087 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل یاران 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7087 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پروفیل یاران
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7091 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل یاران 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7091 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پروفیل یاران
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
کد عنوان محصول برند ضخامت وزن سایز (اینچ) قطر خارجی استاندارد قیمت انبار قیمت کارخانه بروز رسانی نمودار قیمت خرید
7060 لوله داربست 11.2 ضخامت 1.8 قوطی اصفهان 1.8 * 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7060 لوله داربست 11.2 ضخامت 1.8 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7050 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 قوطی اصفهان 2 14 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7050 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7063 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.3 قوطی اصفهان 2.3 * 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7063 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.3 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7054 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 قوطی اصفهان 2.5 17.2 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7054 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7066 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.8 قوطی اصفهان 2.8 * 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7066 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.8 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7069 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.9 قوطی اصفهان 2.9 * 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7069 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.9 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید
7057 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 قوطی اصفهان 3 21 11.2 50 درزدار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
1399/01/02 7057 لوله داربست 11.2 ضخامت 3 قوطی اصفهان
به روز رسانی : 1399/01/02
11.2
حالت : *
درزدار
قیمت انبار : تماس بگیرید
قیمت کارخانه : تماس بگیرید