لوله

فیلتر کردن
برند
وزن
ضخامت
سایز (اینچ)
قطر خارجی
رده
طول
استاندارد
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران13.923133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7483 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان9.662133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7611 لوله آبرسانی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری20.28311.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/09 7673 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل صابری
  به روز رسانی : 1399/01/09
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان17.7311.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7670 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*2.8133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7621 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان13.923133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7643 لوله گاز خانگی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان7.262.51.221.6*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7614 لوله گاز خانگی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان25.923260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7646 لوله گاز خانگی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان9.122.53.426.7*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7618 لوله گاز خانگی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان23.463.511.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7655 لوله گاز خانگی 11.2 اینچ ضخامت 3.5 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*2.811.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7624 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان17.7311.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7640 لوله گاز خانگی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان32.88321.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7652 لوله گاز خانگی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان13.923133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7636 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان*3.3133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7661 لوله گاز رسانی 1 اینچ ضخامت 3.3 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان*2.9260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7630 لوله گاز رسانی 2 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان*2.93.426.7*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7633 لوله گاز رسانی 3.4 اینچ ضخامت 2.9 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان*2.811.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7627 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان*3.711.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7667 لوله گاز رسانی 11.2 اینچ ضخامت 3.7 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان*3.611.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7664 لوله گاز رسانی 11.4 اینچ ضخامت 3.6 پروفیل اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : API
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان14211.250**درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7037 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 پایا اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان17.22.511.250**درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7040 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 پایا اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران7.262.51.221.6*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7555 لوله آبرسانی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.842.5260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7566 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران25.923260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7580 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران33.724260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7592 لوله آبرسانی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران39.063388.9*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7583 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران51.484388.9*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7598 لوله آبرسانی 3 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران7.4423.426.7*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7548 لوله آبرسانی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران50.2834114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7586 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران67.0844114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7601 لوله آبرسانی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران62.1635140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7589 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران82.3245140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7605 لوله آبرسانی 5 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران16.862.511.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7558 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران20.28311.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7577 لوله آبرسانی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران16.862.511.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7562 لوله آبرسانی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران22.2221.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7552 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران27.542.521.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7574 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران43.2421.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7595 لوله آبرسانی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران9.662133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7435 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران11.642.5133.4*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7456 لوله صنعتی 1 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران5.8221.221.6*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7429 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران7.262.51.221.6*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7450 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران*2.81.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7480 لوله صنعتی 1.2 اینچ ضخامت 2.8 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  1.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران17.582260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7441 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران21.842.5260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7462 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران25.923260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7493 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران33.724260.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7508 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران32.762.5388.9*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7468 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران75.066388.9*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7541 لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران7.4423.426.7*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7432 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران9.122.53.426.7*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7453 لوله صنعتی 3.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  3.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران3424114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7447 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران41.882.54114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7471 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران50.2834114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7499 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران67.0844114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7514 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران82.554114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7523 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران97.5664114.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7532 لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران51.722.55140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7474 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران62.1635140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7502 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران101.755140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7529 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران123.0665140.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7545 لوله صنعتی 5 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  5
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران62.882.56168.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7477 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران75.4836168.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7505 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران100.4446168.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7517 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران124.7456168.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7520 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران149.0466168.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7535 لوله صنعتی 6 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  6
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران13.74211.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7438 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران20.28311.248.3*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7486 لوله صنعتی 11.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران14.882.511.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7459 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران17.7311.442.2*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7489 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  11.4
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران22.2221.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7444 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران27.542.521.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7465 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 2.5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران32.88321.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7496 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 3 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران*421.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7511 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 4 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران53.34521.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7526 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 5 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران63.06621.276*6 متردرز مستقیم
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/06 7538 لوله صنعتی 21.2 اینچ ضخامت 6 پروفیل تهران
  به روز رسانی : 1399/01/06
  21.2
  حالت : *
  درز مستقیم
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان14211.250**درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7043 لوله داربست 11.2 ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان17.22.511.250**درزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/02 7047 لوله داربست 11.2 ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/02
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان21.842.5260.3*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 7205 لوله صنعتی 2 اینچ ضخامت 2.5 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان12.06211.442.2*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/15 7202 لوله صنعتی 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/15
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان9.662133.4*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7378 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان13.74211.248.3*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7372 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان12.06211.442.2*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7375 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2 فولادی اصفهان
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز11.642.5133.4*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7333 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز5.8221.221.6*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7317 لوله گالوانیزه 1.2 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  1.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز25.923260.3*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7336 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز51.484388.9*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7339 لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز7.4423.426.7*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7330 لوله گالوانیزه 3.4 اینچ ضخامت 2 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  3.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز67.0844114.3*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7342 لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز20.28311.248.3*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7324 لوله گالوانیزه 11.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز14.882.511.442.2*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7321 لوله گالوانیزه 11.4 اینچ ضخامت 2.5 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  11.4
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز*321.276*6 متردرزدار
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1399/01/04 7327 لوله گالوانیزه 21.2 اینچ ضخامت 3 درپاد تبریز
  به روز رسانی : 1399/01/04
  21.2
  حالت : *
  درزدار
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  کدعنوان محصولبرندوزنضخامتسایز (اینچ)قطر خارجیردهطولاستانداردقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخرید
  6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین12*133.4206 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین143.38133.4406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین194.55133.4806 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین7*1.221.6206 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین7.52.771.221.6406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین93.731.221.6806 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  1.2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین313.91260.3406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین445.54260.3806 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  2
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین44*388.9206 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین645.49388.9406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین917.62388.9806 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین9*3.426.7206 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین102.873.426.7406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین133.733.426.7806 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  3.4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین66*4114.3206 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید
  6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین936.024114.3406 متربدون درز
  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
  1398/12/28 6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین
  به روز رسانی : 1398/12/28
  4
  حالت : *
  بدون درز
  قیمت انبار : تماس بگیرید
  قیمت کارخانه : تماس بگیرید