فولاد چین

   فولاد چین

   سایت اینترنتی آهنک لیستی از محصولات تولیدی این برند جمع آوری نموده است.

   جهت اطلاع از قیمت های به روز و ثبت سفارش از سایت آهنک اقدام نکایید.

   کدعنوان محصولبرندسایز (اینچ)طولردهوزنقیمت انبارقیمت کارخانهبروز رسانینمودار قیمتخریدکدنام کالاسایزاستانداردقیمتخرید
   6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین16 متر2012
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6776 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین16 متر4014
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6809 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین16 متر8019
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6858 لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین1.26 متر207
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6758 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین1.26 متر407.5
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6794 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین1.26 متر809
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6843 لوله مانیسمان 1.2 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   1.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین26 متر4031
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6812 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین26 متر8044
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6861 لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین36 متر2044
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6779 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین36 متر4064
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6815 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین36 متر8091
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6864 لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین3.46 متر209
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6773 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین3.46 متر4010
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6806 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین3.46 متر8013
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6855 لوله مانیسمان 3.4 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   3.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین46 متر2066
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6782 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین46 متر4093
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6819 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین46 متر80130
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6867 لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین56 متر20100
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6785 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   5
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین56 متر40130
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6822 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   5
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین56 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6870 لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   5
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین66 متر20135
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6788 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   6
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین66 متر40168
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6825 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   6
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین66 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6873 لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   6
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین86 متر20200
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6791 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   8
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین86 متر40225
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6828 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   8
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین86 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6879 لوله مانیسمان 8 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   8
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین106 متر40360
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6831 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   10
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین106 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6882 لوله مانیسمان 10 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   10
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین11.26 متر2019
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6767 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین11.26 متر4022
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6800 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین11.26 متر8032
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6849 لوله مانیسمان 11.2 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین11.46 متر2016
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6764 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین11.46 متر4018
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6797 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین11.46 متر8026
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6846 لوله مانیسمان 11.4 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   11.4
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین126 متر40480
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6834 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   12
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین126 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6885 لوله مانیسمان 12 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   12
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین146 متر40570
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6837 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   14
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین146 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6888 لوله مانیسمان 14 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   14
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین166 متر40750
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6840 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   16
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین166 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/29 6891 لوله مانیسمان 16 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/29
   16
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین21.26 متر2037
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6770 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 20 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   21.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین21.26 متر4047
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6803 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 40 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   21.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین21.26 متر8068
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6852 لوله مانیسمان 21.2 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   21.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید
   6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین31.26 متر80*
   تماس بگیرید
   تماس بگیرید
   1398/12/28 6876 لوله مانیسمان 31.2 اینچ رده 80 فولاد چین
   به روز رسانی : 1398/12/28
   31.2
   حالت : *
   بدون درز
   قیمت انبار : تماس بگیرید
   قیمت کارخانه : تماس بگیرید