وزن تیرآهن

مشخصات تیرآهن استاندارد
سایز تیرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه ۱ متر (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (Kg)
IPE12 ۱۲۰ ۶۴ ۴/۴ ۶/۳ ۱۰/۴ ۱۲۴/۸
IPE14 ۱۴۰ ۷۳ ۴/۷ ۶/۹ ۱۲/۹ ۱۵۴/۸
IPE16 ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷/۴ ۱۵/۸ ۱۸۹/۶
IPE18 ۱۸۰ ۹۱ ۵/۳ ۸/۰ ۱۸/۸ ۲۲۵/۶
IPE20 ۲۰۰ ۱۰۰ ۵/۶ ۸/۵ ۲۲/۴ ۲۶۸/۸
IPE22 ۲۲۰ ۱۱۰ ۵/۹ ۹/۲ ۲۶/۲ ۳۱۴/۴
IPE24 ۲۴۰ ۱۲۰ ۶/۲ ۹/۸ ۳۰/۷ ۳۶۸/۴
IPE27 ۲۷۰ ۱۳۵ ۶/۶ ۱۰/۲ ۳۶/۱ ۴۳۳/۲
IPE30 ۳۰۰ ۱۵۰ ۷/۱ ۱۰/۷ ۴۲/۲ ۵۰۶/۴