وزن تیرآهن

مشخصات تیرآهن استاندارد
سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه ۱ متر (kg)وزن شاخه ۱۲ متری (Kg)
IPE12۱۲۰۶۴۴/۴۶/۳۱۰/۴۱۲۴/۸
IPE14۱۴۰۷۳۴/۷۶/۹۱۲/۹۱۵۴/۸
IPE16۱۶۰۸۲۵۷/۴۱۵/۸۱۸۹/۶
IPE18۱۸۰۹۱۵/۳۸/۰۱۸/۸۲۲۵/۶
IPE20۲۰۰۱۰۰۵/۶۸/۵۲۲/۴۲۶۸/۸
IPE22۲۲۰۱۱۰۵/۹۹/۲۲۶/۲۳۱۴/۴
IPE24۲۴۰۱۲۰۶/۲۹/۸۳۰/۷۳۶۸/۴
IPE27۲۷۰۱۳۵۶/۶۱۰/۲۳۶/۱۴۳۳/۲
IPE30۳۰۰۱۵۰۷/۱۱۰/۷۴۲/۲۵۰۶/۴