میلگرد-آجدار

فیلتر کردن
کارخانه ها
حالت
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 آذر فولاد امین 10A38 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,500 تومان
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین 12A311 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,400 تومان
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امین 14A315 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین 16A319 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 18 آذر فولاد امین 18A324 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 20 آذر فولاد امین 20A330 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 22 آذر فولاد امین 22A336 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 25 آذر فولاد امین 25A347 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 28 آذر فولاد امین 28A358 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
میلگرد آجدار 32 آذر فولاد امین 32A375 کیلوگرمشاخه 10 دی 1397
3,360 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 آریاذوب 10A28 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 12 آریاذوب 12A211 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 14 آریاذوب 14A315 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 16 آریاذوب 16A320 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 18 آریاذوب 18A325 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 20 آریاذوب 20A330 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 22 آریاذوب 22A335 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 25 آریاذوب 25A347 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
2,990 تومان
میلگرد آجدار 8 آریاذوب 8A25 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
3,090 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 آناهیتا 10A38 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,800 تومان
میلگرد آجدار 12 آناهیتا 12A311 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 14 آناهیتا 14A315 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 16 آناهیتا 16A319 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 18 آناهیتا 18A324 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 20 آناهیتا 20A330 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 22 آناهیتا 22A336 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 25 آناهیتا 25A347 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 28 آناهیتا 28A358 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 32 آناهیتا 32A375 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 8 آناهیتا 8A27 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,850 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 ارگ تبریز 10A38 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز 12A311 کیلوگرمشاخه 23 مهر 1397
4,300 تومان
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز 14A315 کیلوگرمشاخه 8 دی 1397
3,400 تومان
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز 16A320 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 18 ارگ تبریز 18A325 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز 20A325 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 22 ارگ تبریز 22A335 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز 25A347 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 الماس 10A38 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,480 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 بافق 10A38 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,870 تومان
میلگرد آجدار 12 بافق 12A311 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,720 تومان
میلگرد آجدار 14 بافق 14A415 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,770 تومان
میلگرد آجدار 14 بافق 14A315 کیلوگرمشاخه 27 بهمن 1397
4,350 تومان
میلگرد آجدار 16 بافق 16A319 کیلوگرمشاخه 27 بهمن 1397
4,350 تومان
میلگرد آجدار 16 بافق 9 متر 16A320 کیلوگرم 21 اسفند 1397
4,650 تومان
میلگرد آجدار 18 بافق 18A324 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 20 بافق 20A330 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 22 بافق 22A336 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 25 بافق 25A347 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 28 بافق 28A358 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 32 بافق 32A375 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,570 تومان
میلگرد آجدار 8 بافق 8A27 کیلوگرمشاخه 23 دی 1397
3,450 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 پارس آرمان 10A28 کیلوگرمشاخه 11 اسفند 1397
4,800 تومان
میلگرد آجدار 12 پارس آرمان 12A211 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,800 تومان
میلگرد آجدار 8 پارس آرمان 8A25 کیلوگرمشاخه 11 اسفند 1397
4,900 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 پرشین 10A38 کیلوگرمشاخه 1 بهمن 1397
3,720 تومان
میلگرد آجدار 12 پرشین 12A311 کیلوگرمشاخه 1 بهمن 1397
3,620 تومان
میلگرد آجدار 14 پرشین 14A315 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,730 تومان
میلگرد آجدار 16 پرشین 16A319 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 18 پرشین 18A324 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 20 پرشین 20A330 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 22 پرشین 22A336 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 25 پرشین 25A347 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 28 پرشین 28A358 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,730 تومان
میلگرد آجدار 32 پرشین 32A375 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,730 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 خرمدشت 10A28 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,500 تومان
میلگرد آجدار 12 خرمدشت 12A211 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,500 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 ذوب آهن 10A38 کیلوگرمشاخه 29 بهمن 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن 12A311 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
5,200 تومان
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن 14A315 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,950 تومان
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 16A319 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 18A324 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن 20A330 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,750 تومان
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن 22A336 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن 25A347 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,650 تومان
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن 28A358 کیلوگرمشاخه 13 اسفند 1397
4,500 تومان
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن 32A375 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,600 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 راد همدان 10A27 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
5,005 تومان
میلگرد آجدار 12 راد همدان 12A311 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,955 تومان
میلگرد آجدار 14 راد همدان 14A314 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,905 تومان
میلگرد آجدار 16 راد همدان 16A319 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,905 تومان
میلگرد آجدار 18 راد همدان 18A324 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,905 تومان
میلگرد آجدار 20 راد همدان 20A325 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,905 تومان
میلگرد آجدار 22 راد همدان 22A325 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,905 تومان
میلگرد آجدار 25 راد همدان 25A325 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,935 تومان
میلگرد آجدار 28 راد همدان 28A325 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
4,935 تومان
میلگرد آجدار 8 راد همدان 8A25 کیلوگرمشاخه 25 اسفند 1397
5,035 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 12 روهینا 12A311 کیلوگرمشاخه 22 آبان 1397
4,530 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 زاگرس 10A38 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,920 تومان
میلگرد آجدار 12 زاگرس 12A311 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,820 تومان
میلگرد آجدار 14 زاگرس 14A315 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 16 زاگرس 16A320 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 18 زاگرس 18A325 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 20 زاگرس 20A330 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 22 زاگرس 22A335 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 25 زاگرس 25A347 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 28 زاگرس 28A365 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
میلگرد آجدار 32 زاگرس 32A375 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,670 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 شاهرود 10A38 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 12 شاهرود 12A311 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,900 تومان
میلگرد آجدار 14 شاهرود 14A315 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 16 شاهرود 16A320 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 18 شاهرود 18A325 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 20 شاهرود 20A330 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 22 شاهرود 22A335 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 25 شاهرود 25A347 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 28 شاهرود 28A358 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 32 شاهرود 32A375 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,900 تومان
میلگرد آجدار 8 شاهرود 8A25 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
5,050 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 فایکو 10A38 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 12 فایکو 12A211 کیلوگرمشاخه 5 آذر 1397
4,340 تومان
میلگرد آجدار 12 فایکو 12A311 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,900 تومان
میلگرد آجدار 14 فایکو 14A315 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 16 فایکو 16A319 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 18 فایکو 18A324 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 20 فایکو 20A330 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 22 فایکو 22A336 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 25 فایکو 25A347 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 28 فایکو 28A358 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 32 فایکو 32A375 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 قزوین 10A28 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,500 تومان
میلگرد آجدار 12 قزوین 12A211 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,500 تومان
میلگرد آجدار 8 قزوین 8A25 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,700 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 14 کاشان 14A315 کیلوگرمشاخه 23 مهر 1397
4,400 تومان
میلگرد آجدار 18 کاشان 18A324 کیلوگرمشاخه 17 آذر 1397
3,940 تومان
میلگرد آجدار 20 کاشان 20A330 کیلوگرمشاخه 17 آذر 1397
3,900 تومان
میلگرد آجدار 22 کاشان 22A336 کیلوگرمشاخه 30 آبان 1397
4,230 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز 12A311 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,430 تومان
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز 14A315 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,480 تومان
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز 16A320 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,470 تومان
میلگرد آجدار 18 کوثر اهواز 18A325 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,460 تومان
میلگرد آجدار 20 کوثر اهواز 20A330 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,480 تومان
میلگرد آجدار 22 کوثر اهواز 22A335 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,380 تومان
میلگرد آجدار 25 کوثر اهواز 25A347 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,460 تومان
میلگرد آجدار 32 کوثر اهواز 32A375 کیلوگرمشاخه 29 دی 1397
3,460 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 گلستان 10A38 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,120 تومان
میلگرد آجدار 12 گلستان 12A312 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,080 تومان
میلگرد آجدار 14 گلستان 14A315 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 16 گلستان 16A320 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 18 گلستان 18A325 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 20 گلستان 20A330 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 22 گلستان 22A335 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 25 گلستان 25A347 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,000 تومان
میلگرد آجدار 8 گلستان 8A35 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
5,220 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 نورد گرم سمنان 10A37 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,950 تومان
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان 12A311 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,850 تومان
میلگرد آجدار 14 نورد گرم سمنان 14A315 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,800 تومان
میلگرد آجدار 16 نورد گرم سمنان 16A320 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,800 تومان
میلگرد آجدار 18 نورد گرم سمنان 18A325 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,750 تومان
میلگرد آجدار 20 نورد گرم سمنان 20A330 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,750 تومان
میلگرد آجدار 22 نورد گرم سمنان 22A335 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,750 تومان
میلگرد آجدار 25 نورد گرم سمنان 25A347 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,750 تومان
میلگرد آجدار 8 نورد گرم سمنان 8A33.5 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
4,050 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 نیشابور 10A38 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,890 تومان
میلگرد آجدار 12 نیشابور 12A311 کیلوگرمشاخه 30 بهمن 1397
4,770 تومان
میلگرد آجدار 14 نیشابور 14A315 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 16 نیشابور 16A319 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 18 نیشابور 18A324 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 20 نیشابور 20A330 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 22 نیشابور 22A336 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 25 نیشابور 25A347 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 28 نیشابور 28A358 کیلوگرمشاخه 18 اسفند 1397
4,610 تومان
میلگرد آجدار 32 نیشابور 32A375 کیلوگرمشاخه 8 اسفند 1397
4,970 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10 هیربد 10A28 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,400 تومان
میلگرد آجدار 12 هیربد 12A311 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,280 تومان
میلگرد آجدار 14 هیربد 14A315 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,280 تومان
میلگرد آجدار 16 هیربد 16A320 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,280 تومان
میلگرد آجدار 18 هیربد 18A325 کیلوگرمشاخه 1 دی 1397
3,300 تومان
میلگرد آجدار 20 هیربد 20A330 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,250 تومان
میلگرد آجدار 22 هیربد 22A335 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,250 تومان
میلگرد آجدار 25 هیربد 25A347 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,580 تومان
میلگرد آجدار 28 هیربد 28A365 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,280 تومان
میلگرد آجدار 32 هیربد 32A375 کیلوگرمشاخه 9 دی 1397
3,280 تومان
میلگرد آجدار 8 هیربد 8A25 کیلوگرمشاخه 1 دی 1397
3,450 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10| A3 آرین 10A38 کیلوگرمشاخه 8 اسفند 1397
4,800 تومان
میلگرد آجدار 10|A2 آرین 10A28 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,550 تومان
میلگرد آجدار 12| A2 آرین 12A211 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,760 تومان
میلگرد آجدار 12|A3 آرین 12A211 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 14 آرین 14A315 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,520 تومان
میلگرد آجدار 16 آرین 16A319 کیلوگرمشاخه 20 اسفند 1397
4,520 تومان
میلگرد آجدار 18 آرین 18A324 کیلوگرمشاخه 17 دی 1397
3,510 تومان
میلگرد آجدار 20 آرین 20A330 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,910 تومان
میلگرد آجدار 22 آرین 22A336 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,910 تومان
میلگرد آجدار 25 آرین 25A347 کیلوگرمشاخه 9 بهمن 1397
3,910 تومان
میلگرد آجدار 28 آرین 28A358 کیلوگرمشاخه 25 آذر 1397
3,050 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10|A2 ابهر 10A28 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 10|A3 ابهر 10A38 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 12|A2 ابهر 12A211 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 12|A3 ابهر 12A311 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار 14 ابهر 14A315 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 16 ابهر 16A319 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 18 ابهر 18A324 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 20 ابهر 20A330 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 22 ابهر 22A336 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 25 ابهر 25A347 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 28 ابهر 28A358 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 8 ابهر 8A27 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,800 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 10|A3 احرامیان 10A38 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,850 تومان
میلگرد آجدار 12 احرامیان 12A311 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,750 تومان
میلگرد آجدار 14 احرامیان 14A315 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 16 احرامیان 16A319 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 18 احرامیان 18A324 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 20 احرامیان 20A330 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 22 احرامیان 22A336 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 25 احرامیان 25A347 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 28 احرامیان 28A358 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار 32 احرامیان 32A375 کیلوگرمشاخه 19 آذر 1397
3,700 تومان
میلگرد آجدار کلاف 10|A3 احرامیان 10A3 کیلوگرمکلاف 19 آذر 1397
4,900 تومان
میلگرد آجدار کلاف 8|A2 احرامیان 8A2 کیلوگرمکلاف 19 آذر 1397
4,850 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 12 آریا 12A211 کیلوگرمشاخه 15 اسفند 1397
4,600 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 14 امیر کبیر 14A315 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 16 امیر کبیر 16A319 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 18 امیر کبیر 18A324 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 20 امیر کبیر 20A330 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 22 امیر کبیر 22A336 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 25 امیر کبیر 25A347 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 28 امیر کبیر 28A358 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
میلگرد آجدار 32 امیر کبیر 32A375 کیلوگرمشاخه 19 اسفند 1397
4,550 تومان
میلگرد آجدار A3 | 10 امیر کبیر 10A38 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,700 تومان
میلگرد آجدار A3 | 12 امیر کبیر 12A311 کیلوگرمشاخه 23 اسفند 1397
4,600 تومان
محصول سایز آنالیز وزن حالت آخرین بروز رسانی قیمت انبار قیمت کارخانه
میلگرد آجدار 16 کاسپین 16A318 کیلوگرمشاخه 19 اسفند 1397
4,550 تومان
میلگرد آجدار 20 کاسپین 20A328 کیلوگرمشاخه 21 اسفند 1397
4,580 تومان